• Imprimeix

Context sismotectònic

El terratrèmol ha tingut lloc a la costa Nord del Marroc, prop de la ciutat de Al.Hoceima, de Mw=6.5 segons el CSEM i a una profunditat superficial de menys de 10km segons les agències marroquines: SPGM i CNRM.

El terratrèmol se situa en el límit de plaques Iberia-Àfrica, en la seva part Central (Figura 1). Aquesta zona està caracteritzada per una sismicitat més difosa que les dues zones veïnes del Golf de Cadis a l'Oest i d'Algèria a l'Est.

Estudis recents (Buforn et al., 2004) han posat en evidència un dèficit de sismicitat durant el segle XX, respecte les dues zones veïnes, que podria interpretar-se com un període anòmal de quietud sísmica. Anteriorment durant el segle XIX dos terratrèmols van tenir lloc al Sud d'Espanya de M>6 (1829 i 1884), d'efectes destructors.

Figura 1. Límit de plaques Iberia-Àfrica, en la seva part Central (Buforn et al., 2004).

Figura 1. Límit de plaques Iberia-Àfrica, en la seva part Central (Buforn et al., 2004).

A la mateixa zona, l'any 1994 (Bezzegoud and Buforn, 1999) es va produir un terratrèmol de magnitud propera a 6, amb menys danys que els produïts per l'actual del mes de febrer de 2004.

A escala regional les formacions plio-quaternàries es localitzen a la perifèria del Rif, en particular a la costa, on les deformacions tectòniques han estat mès estudiades (J.L. Morel 1988 i 1994) i L. Ait Brahim (1990, 1991, 1997).

Els tipus d'estructures asociades a les deformacions més remarcables (Figura 2) són:

  • Les grans falles en direcció senestres i inverses NE-SW (Al Hoceima, Nekor, Saïss, Melilla).
  • Els encavalcaments, corresponents a rampes emergents (Rif intern/extern, encavalcament frontal dels mantells del pre-Rif), limitats o tallats per les falles en direcció anteriors,
  • Els plecs de gran radi (Ketama, regió de Tanger),
  • Un sistema de falles normals neoformades, delimitant zones d'enfonsament de rebliment quaternari (graben d'Al Hoceima, amb espessors dels dipòsits de fins a 400 m).

Les falles principals semblen organitzades en funció de les grans falles en direcció i afectant probablement a tota l'escorça, com les de Jebha i les del sistema Al Hoceima/Nekor/Saïss/Melilla en un camp d·esforços compressiu N-S a NW/SE.

Figura 2. Mapa tectònic de la zona (Service Géologique du Maroc, 1984).

Figura 2. Mapa tectònic de la zona (Service Géologique du Maroc, 1984).