• Imprimeix

Consideracions finals

De la visita tècnica a la zona danyada pel terratrèmol de Al Hoceima hem pogut extreure algunes consideracions, la majoria ja conegudes, però que sovint s'obliden:

  1. L'aplicació correcta de les normes de construcció sismorresitents és de vital importància, i més en països de sismicitat moderada, en els quals no hi ha una cultura sísmica desenvolupada ni a les administracions ni entre la població. L'ordenació del territori és primordial per prevenir aquests desastres. Coneguts el llocs en els quals es troben les fonts sísmiques, cal evitar el desenvolupament de les poblacions al seu voltant i si es fan, cal respectar les normatives constructives.
  2. És de vital importància fer uns bons dissenys estructurals de les edificacions i utilitzar materials de bona qualitat en l'execució de l'obra. És molt important l'establiment d'òrgans de control dels processos constructius
  3. Els estudis geotècnics són una eina fonamental per a arquitectes i enginyers, ja que donen un coneixement acurat de les característiques del subsòl i del seu comportament, que juga en molts casos desfavorablement, amplificant el moviment sísmic.
  4. Queda palès que hi ha poc coneixement del fenomen sísmic per part dels tècnics encarregats del disseny dels edificis i de l'avaluació del seu estat després del terratrèmol.
  5. En zones de sismicitat moderada existeixen eines com les simulacions d'escenaris de danys que ens poden ajudar en la preparació de l'emergència. També en aquestes zones, seria necessari tenir preparats els formularis per poder ràpidament elaborar una enquesta dels edificis malmesos, tant per la decisió sobre la seva habitabilitat, com per millorar la mitigació dels danys en futurs sismes.
  6. És necessària la creació d'equips pluridisciplinars amb experiència en el camp de la sismologia, de l'enginyeria sísmica i de l'emergència, per a realitzar actuacions ràpides amb els seus equips en moment de crisi. Aquests equips, podrien estar composats per especialistes de diferents països i de diferents institucions per poder actuar amb rapidesa en moments de crisi.
  7. Igualment caldria disposar d'una bona xarxa d'instruments sísmics (tant d'accelerógrafs com de sismògrafs), de titularitat compartida, per a la bona caracterització de la ruptura sísmica i dels moviment engendrats.
  8. Hi ha un problema molt greu amb el trasllat de material científic i material de rescat en les duanes de les fronteres. Seria necessari que hi hagués un organisme internacional encarregat de gestionar tots els papers de duanes en moments de crisi.