• Imprimeix

Estació sísmica Val d'Aran (CARA)

Codi: CARA Nom: Val d'Aran 

Latitud: 42.707643 N Longitud: 0.818132 E Alçada: 1627 m

Fondària local: -27 m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Dipòsits de tarteres

Quaternari

438 (0 m)

>1000 (-27 m)

B (0 m)

A (-27 m)

5 (-5 m)

11 (-27 m)

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

16/11/2011

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Orientació dels canals per períodes

Data inicial

Data final

Component

Azimut (º)

Inclinació (º)

16/11/2011

13/09/2018

11:18

HHZ

0

-90

HHN

184

0

HHE

274

0

Data inicial

Data final

Component

Azimut (º)

Inclinació (º)

13/09/2018

11:18

-

HHZ

0

-90

HHN

206

0

HHE

296

0

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica de Val d’Aran amb el sensor instal·lat a 27 metres de fondària. S’observa un pic de baixa amplitud al voltant de 11 Hz que es pot relacionar amb la freqüència fonamental del sòl. Per tant, s’espera un contrast d’impedància acústica a pocs metres de profunditat.

SISMO_H_sobre_V_Aran_cat

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica d'Aran

Model de velocitat d'ones P

En el model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica s’ha detectat un paquet de materials de baixa velocitat (Vp < 2000 m/s) que s’estén fins a més de 25 metres de fondària (materials "ripables"). Fins a uns 10 metres de profunditat la velocitat és inferior a 1500 m/s, habitualment aquests valors s’associen a materials sedimentaris no consolidats. Al voltant de 30-35 metres de fondària s’assoleixen velocitats properes a 2500 m/s, valor que se suposa de transició entre la roca sana no "ripable" i la roca fracturada o meteoritzada. No es detecta clarament el basament rocós.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica d'Aran

Model de velocitat d'ones S obtingut amb la tomografia de refracció

En el model de velocitat de les ones S obtingut mitjançant la tomografia sísmica s’observa una capa de materials de baixa velocitat (Vs < 1000 m/s) amb una potència de més de 25 metres. Cal tenir en compte que les capes més someres, fins a uns 5 metres de fondària, presenten valors baixos de velocitat (Vs < 300 m/s), relacionats amb materials sedimentaris tous. La profunditat del basament rocós (Vs > 1000 m/s) varia al llarg del perfil entre 30 i 35 metres, aprofundint-se a mesura que ens desplacem d’oest a est. Al sector del pou sísmic la profunditat del basament rocós és d’uns 35 metres.

Model de Vs obtingut mitjançant tomografia de refracció.

Model de Vs obtingut mitjançant tomografia de refracció.

Model de velocitat d'ones S obtingut amb l’anàlisi de les ones superficials 

A partir de l’anàlisi de la dispersió de les ones superficials Love (MASW) s’ha pogut calcular el perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs). S’hi identifiquen tres capes. Al sector del pou sísmic s’observa una capa superficial amb una velocitat d’uns 250 m/s d’uns 5 metres de gruix. Per sota d’aquesta la velocitat augmenta lleugerament fins a uns 600 m/s. A 36 metres aproximadament hi ha una capa d’alta velocitat, amb valors propers a 1500 m/s. Aquesta darrera capa s’interpreta com el basament rocós.

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Imatges

3 multimèdies

Vista general dels diferents elements: antena VSAT, pilar geodèsic, caseta instrumental amb el sensor situat a un forat de 30 m de fondària, parallamps i tanca de seguretat.