• Imprimeix

Estació sísmica Oristà (CORI)

Codi: CORI Nom: Oristà 

Latitud: 41.972401 N Longitud: 2.048795 E Alçada: 621 m

Fondària local: - m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Lutites, gresos i conglomerats 

Paleogen

1320

A

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/02/2006

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica d’Oristà. S’observa una corba pràcticament plana, sense cap pic significatiu que es pugui relacionar amb la freqüència fonamental del sòl, típica dels emplaçaments sobre roca.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica d'Oristà

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica d'Oristà

Model de velocitat d'ones P

El model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica aporta informació del comportament del subsòl fins a una fondària màxima de 10 metres. El fet de no poder disposar d’informació per sota d’aquests 10 metres està relacionat amb un canvi important en el perfil de velocitat, que no permet la propagació de les ones sísmiques a les zones més profundes. Habitualment aquest comportament es deu a una inversió de velocitat en el subsòl. Al sector de l’estació sísmica s’observen valors de Vp superiors a 3000 m/s en superfície, que es relacionen amb roca sana no “ripable”.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica d'Oristà

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica d'Oristà

Model de velocitat d'ones S

A partir de l’anàlisi de les ones superficials (MASW) s’ha pogut calcular el perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs). S’hi identifiquen dues capes que causen una inversió de velocitats: (1) la primera capa té uns 5 metres de gruix i una Vs de 1550 m/s, (2) mentre que la velocitat de la segona és de 1150 m/s. Ambdós valors s’associen a roca no alterada.

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Tomografia elèctrica

El model geoelèctric resultat de la inversió del paràmetre físic de la resistivitat elèctrica (tomografia elèctrica) mostra una estructura de tres capes que es poden relacionar amb les zones de baixa i alta velocitat: (1) fins a uns 3 metres de fondària s’observa un tram mitjanament resistiu que es correlaciona amb la capa de velocitat elevada. Aquest nivell s’associa a gres alterat i sorres. (2) Per sota trobem un nivell conductor d’uns 4 metres de gruix que correspon a la capa de baixa velocitat i que es relaciona amb una capa de lutites. (3) Finalment s’observa una capa resistiva associada a un nivell de gresos. No s’ha pogut determinar la velocitat d’aquest nivell.

Model superficial de resistivitat elèctrica amb la ubicació del pou sísmic d'Oristà.

Model superficial de resistivitat elèctrica amb la ubicació del pou sísmic d'Oristà.