• Imprimeix

WMS Sòls

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?

Darrera actualització: Gener 2024 (v09, 30/01/2024).

Contingut: La capa de Classes de capacitat agrològica 1:25.000 se serveix al WMS Capacitat agrològica dels sòls.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, BMP, JPEG, TIFF, TIFF8, GEOTIFF, GEOTIFF8, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Classes de drenatge 1:25.000

03_DREN_PA

1:23.000

-

Classes de profunditat 1:25.000

04_PROF_PA

1:23.000

-

Classes de capacitat d'aigua disponible 1:25.000

06_CRAD_PA

1:23.000

-

Materials subjacents 1:25.000

07_MSUB_PA

1:23.000

-

Mapa de sòls 1:25.000

08_STAX_PA

1:23.000

-

Esquema edafològic 1:100.000

09_EDAF_PA

1:23.000

-

Mapa de sòls 1:250.000. Soil Taxonomy 

10_STAX_PA

1:200.000

-

Mapa de sòls 1:250.000. World Reference Base (WRB)

11_STAX_PA

1:200.000

-

Estoc de carboni orgànic (SOC-30) 1:500.000

12_STKC_RT

1:200.000

-

Règim de temperatures dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250.000

13_TEMP_RT

1:200.000

-

Règim d'humitat dels sòls de Catalunya (Soil Taxonomy) 1:250.000

14_HUMT_RT

1:200.000

-

Unitats fisiogràfiques 1:500.000 del Mapa de sòls

15_UFISIO_PA

1:23.000

-

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_sols/wms/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=icgc_sols:07_MSUB_PA&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&height=256&width=256&srs=EPSG:3857&bbox=97839,5087648,102731,5092540