• Imprimeix

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull els tipus de sòl identificats al Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

El Catàleg de sòls recull el tipus de sòl que és el nivell de descripció més detallat que utilitza l’ICGC en el seu projecte de cartografia de sòls, a escala 1:25.000 (Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000). El catàleg segueix fins a un cert punt, els principis i recomanacions estipulats en la guia Soil Survey Manual, desenvolupada pel Departament d’Agricultura dels Estats Units.

Els tipus de sòls es defineixen, seguint un sistema de classificació, a partir de característiques i propietats que permeten la seva inequívoca identificació, així com la seva fàcil distinció respecte a la resta de tipus de sòls definits. En els cas del programa de cartografia de l’ICGC, les característiques i propietats que s’han utilitzat en la creació i descripció d’aquests tipus de sòls han estat1: profunditat efectiva del sòl, classe de drenatge, classe textural, contingut d’elements grossos, contingut de matèria orgànica, contingut de carbonat càlcic equivalent, contingut de guix, règim de temperatura dels sòls i règim d’humitat dels sòls.

Cada tipus de sòls presenta una descripció detallada de la seva morfologia, dels rangs de les característiques fisicoquímiques que els caracteritzen, de les classificacions segons els sistemes Soil Taxonomy (SSS2, 1999) i World Reference Base for Soil Resources (IUSS3, 2007), del seu origen quan s'ha definit a partir de tipus de sòls de les cartografies prèvies del DARP4, de la seva distribució espacial dins dels fulls publicats i de un perfil representatiu per facilitar la seva identificació en camp.


     •  Darrera actualitzacióDesembre 2022  •  Catàleg:  294 tipus inventariats


Els noms emprats per anomenar aquests tipus de sòls constitueixen la forma més habitual de referir-se a ells per part dels tècnics que treballen en cartografia. A més, aquests noms acostumen a formar part de la terminologia utilitzada per denominar les unitats cartogràfiques que conformen els mapes de sòls.

Donat que els tipus de sòls es defineixen per a cada projecte cartogràfic en funció dels objectius i de l’escala de treball, fa falta un sistema per recollir, registrar i actualitzar, de forma fàcil, aquesta informació. En el programa de cartografia de sòls de l’ICGC, aquest registre es manté a través del anomenat Catàleg de sòls. Aquest catàleg es basa en els inventaris de sòls que, durant anys, ha estat preparant el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d'Agricutura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya)  per organitzar les seves cartografies.

En el catàleg, cada tipus de sòl està definit de forma tant acurada i completa com és possible a partir del coneixement i la informació rellevant que s’ha anat recopilant en els diversos treballs de cartografia executats fins al moment. En la definició dels tipus de sòls s’ha contemplat la morfologia dels sòls, les característiques físiques i químiques, les posicions geomorfològiques on s’han desenvolupat i la seva distribució geogràfica. La descripció de cada tipus de sòl queda, d’aquesta forma, resumida en uns rangs de característiques únic.

El catàleg de sòls és dinàmic. El manteniment i la actualització dels diferents tipus de sòls i de les seves definicions és un procés continu en el programa de cartografia de sòls de l’ICGC. Nous tipus de sòls es van incorporant a mesura que es va treballant en àrees que no havien estat cartografiades prèviament. A més, en recopilar nova informació, la definició dels tipus de sòls pot ser lleugerament modificada, ajustant els rangs de descripció de les principals característiques que els defineixen. Per aquest motiu, la majoria dels sistemes de classificació de sòls són oberts i es poden modificar amb facilitat.

El manteniment centralitzat del catàleg de sòls assegura que es segueixen uns estàndards estrictes en el seu programa de cartografia, donant consistència a l’ús dels diferents tipus de sòls, els seus noms i les seves descripcions. Aquesta consistència és el principal objectiu que persegueix el procés de correlació en la cartografia de sòls.

La descripció actualitzada dels tipus de sòls del catàleg facilita, en tot moment, el reconeixement de les observacions i els perfils descrits en els treballs de camp pels tècnics que executen els treballs de cartografia de sòls. Aquests tècnics han de tenir present, en tot moment, els tipus de sòls que existeixen en el catàleg, en especials els que han aparegut en les zones adjacents cartografiades prèviament. Així mateix, han de proposar la inclusió dels nous tipus de sòls que vagin apareixent a mesura que avancen els treballs.

___________________________

1. Recollits en el document: Guia metodològica per a la redacció dels projectes de cartografia de sòls escala 1:25.000 (v. 2022) [2,8 MB]
Informes tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ED-0003/16, 121 p., Generalitat de Catalunya.

2. Soil Survey Staff. “Soil Taxonomy. A Basic System for Making and Interpreting Soil Surveys”. 1999, 2nd edition NRCS US Department of Agriculture, Handbook 436.

3. IUSS Grup de treball WRB. 2007. Base Referencial Mundial del Recurs Sòl. Primera actualització 2007. Informes sobre Recursos Mundials de Sòls, 103. FAO. Roma.

4. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).