• Imprimeix

Principals línies d’actuació sobre riscos geològics

Per tal de poder actuar de manera preventiva i minimitzar l'impacte dels perills geològics tant a les persones com als béns, és necessari conèixer els fenòmens geològics i la seva distribució en el territori.

En aquest sentit, l'ICGC treballa en el coneixement dels riscos identificant-los i cartografiant-los, oferint eines de suport al planejament territorial i urbanístic. També realitza estudis tècnics que comprenen l'avaluació de la perillositat i del risc geològic, la instrumentació, l'auscultació, assaigs in situ, modelització dels fenòmens geològics i la proposta de mesures preventives i correctores.

Cadascun dels riscos s'estudia aplicant les tècniques més adients amb el propòsit de determinar les seves causes, el seu abast i avaluar la seva perillositat. Així s'estableixen les mesures preventives o correctores més oportunes per evitar i/o minimitzar el risc.

L'ICGC treballa, principalment, amb tres formats: estudis, cartografies i sistemes d'informació.

Estudis

Consisteixen en l'estudi detallat d'una zona mitjançant la informació històrica, la presa de dades i l'anàlisi del terreny. S'identifiquen les zones susceptibles a produir fenòmens o a rebre les conseqüències i se'n determina la perillositat. Els estudis realitzats es poden classificar de la següent manera:

  • Estudis de perillositat: Dictàmens preliminars de riscos geològics.
  • Informes de valoració de riscos geològics per a planejament urbanístic.
  • Informes d'assessorament i valoració de riscos.
  • Resposta a peticions d'informació sobre riscos geològics.
  • Intervencions en situacions de risc.

Cartografies

Les cartografies temàtiques són eines molt importants per a la prevenció i gestió dels riscos geològics. Per aquesta raó, des de 2007 l'ICGC ha encetat, entre d'altres, la cartografia Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (MPRG25M).

El MPRG25M s'emmarca dins la planificació de la política de prevenció dels riscos naturals a Catalunya i forma part del programa de treball anomenat Geotreballs, que dona lloc a les diferents capes d'informació que constitueixen el Mapa Geològic de Catalunya. El MPRG25M és el Geotreball VI, i té com objectiu sintetitzar cartogràficament les àrees del territori afectades per processos geodinàmics actius, com són els despreniments, les esllavissades, els esfondraments, les allaus i els fluxos torrencials. L'objectiu del MPRG25M és donar una visió de conjunt del territori respecte als perills geològics que permeti efectuar una correcta planificació i ordenació de les activitats que es desenvolupen en els territoris afectats pels diferents processos.

Sistemes d’informació

El Sistema d'informació de riscos geològics, en procés d'implementació, és una base de dades realitzada a partir de la recopilació, l'anàlisi i la síntesi de totes les informacions disponibles de riscos geològics de tot el territori, així com d'estudis relacionats fets des del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'objectiu del Sistema d'informació de riscos geològics és la centralització, visualització, gestió i consulta de la informació existent, en matèria de riscos geològics, amb abast de tot el territori, de manera que permeti donar resposta ràpida a les demandes de les administracions.