• Imprimeix

Consells i recomanacions d'autoprotecció

Cal que coneguem com s'ha d'actuar davant de fenòmens perillosos com els moviments de vessant. A continuació explicarem un seguit de normes d'autoprotecció per a comportar-se de manera adequada mentre el fenomen es produeix i un cop ja s'ha produït.

Els moviments de vessant, com són les esllavissades, els despreniments i els fluxos, consisteixen en roques, terres i/o fang que es mouen pendent avall. Poden ser grans o petits, ràpids o lents. A Catalunya són desencadenats principalment per pluges intenses i/o persistents, cicles de gel-desgel i per modificacions fetes per l'home en talussos i vessants.

Abans del fenomen

 • Cal que ens informem del risc de moviments de vessant d'on vivim i de les zones que més freqüentem.
 • Cal que no construïm ni ocupem les zones properes a talussos amb pendents forts, cingleres, rieres i torrents.
 • Amb pluges fortes cal evitar passar pel peu de vessants on es poden produir esllavissades i despreniments. Si s'hi ha de passar, cal fer-ho amb molta atenció.
 • Cal que coneguem per on circulen les aigües de pluja a prop de les zones que més freqüentem. Són zones a evitar en cas de pluges fortes.
 • Si hem construït en una zona de risc, podem minimitzar el perill amb mesures de protecció. Cal que busquem consell en els professionals.

Reconeguem els senyals de perill

 • El paisatge pot presentar canvis com petits moviments de terres, inclinació d'arbres o modificació del drenatge del terreny.
 • De cop les portes i finestres tanquen malament o els seus bastiments es desquadren.
 • Apareixen noves esquerdes a l'edifici.
 • Elements externs als habitatges o estructures auxiliars, com coberts, piscines, escales, camins, tanques o murs, es desplacen o s'inclinen.
 • Apareixen esquerdes o bombaments en el terra, paviments o voreres.
 • Es trenquen canonades de servei.
 • El terreny es deforma a la base d'un talús.
 • El pendent del terreny canvia de direcció.
 • L'aigua s'infiltra o satura el terreny per llocs on no ho feia abans.
 • Si el fenomen s'està produint, un so semblant a un tro augmenta en volum a mesura que el fenomen s'acosta.
 • Sons inusuals d'arbres trencats o blocs de pedra xocant, poden indicar un moviment de vessant.

Àrees propenses als moviments de vessant

 • On existeixin moviments de vessant anteriors.
 • A sobre o a la base dels talussos i vessants.
 • A la llera o a prop de rius, rieres i torrents.
 • Terraplens.
 • A la coronació o a la base de cingleres o vessants amb fort pendent.

Àrees generalment segures enfront de moviments de vessant

 • En roca poc fracturada.
 • En zones planeres allunyades de zones amb canvis de pendent forts.
 • A certa distància de la part superior de cingleres.

En el moment en què es produeix el fenomen

 • Si ens trobem en una zona perillosa cal abandonar-la, tenint en compte que no ens hem d'exposar encara més. Cal estar fora de la trajectòria del moviment de vessant.
 • Cal estar atents a sorolls inusuals que poden indicar que el terreny es mou. Petits moviments de vessant poden precedir moviments més grans.
 • Cal que circulem amb precaució pels trams senyalats amb perill de despreniments, especialment quan plou o ha plogut, ja que podem trobar roques, terres i/o fang a la carretera.
 • No hem de creuar rius, rieres i torrents si la via està inundada. La força de l'aigua, juntament amb el fang i la pedra que pot dur, pot ocasionar-nos danys importants i, fins i tot, la mort.
 • Si ens trobem a prop d'una riera o torrent, hem d'estar atents a variacions sobtades del nivell d'aigua. Aquestes variacions poden indicar que s'ha produït un moviment de vessant aigües amunt.
 • En una situació de perill, busqueu un lloc segur i abandoneu les pertinences.
 • Si sospitem d'un moviment de vessant imminent o si s'ha produït, cal que avisem els serveis d'emergència, informem els nostres veïns i els ajudem, si cal, en l'evacuació fora de la zona de perill.

Després del fenomen

 • Si l'esllavissada o el despreniment han afectat casa nostra, cal que en sortim al més ràpidament possible cap a una zona allunyada i segura.
 • Quan estiguem conduint amb pluges fortes, hem d'estar atents a la via i als seus talussos ja que són susceptibles als moviments de vessant. Ens fixarem si veiem fang, roques o deformacions en el paviment, ja que poden indicar la presència d'un moviment.
 • Cal que circulem amb precaució pels trams senyalats amb perill de despreniments, especialment quan plou o ha plogut, ja que podem trobar roques, terres i/o fang a la carretera.
 • Cal que no ens quedem a la zona del fenomen o a prop ja que se'n pot produir un altre.
 • Cal que avisem els serveis d'emergència, donant tota la informació possible del lloc i dels danys, especialment si hem vist persones afectades.
 • Cal que deixem lliures les línies telefòniques per tal de no col·lapsar-les.