• Imprimeix

Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)

LLISCAT és la base de dades de moviments del terreny

LLISCAT, desenvolupada pel Departament d'Enginyeria del Terreny de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i gestionada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, fa accessible les informacions disponibles dels moviments del terreny als organismes oficials i administracions, a la comunitat científica, tècnica i professional, i als ciutadans en general.

Antecedents

Els riscos naturals són processos que afecten periòdicament el nostre territori amb un gran impacte socioeconòmic. Per aquest motiu LLISCAT pretén ser un inventari actualitzat de moviments del terreny per tal de: 

 • Donar consciència de l'extensió geogràfica del problema i de l'impacte socioeconòmic.
 • Establir relacions causals amb els mecanismes desencadenants (pluges, sismes, entre d'altres) i determinar el període de retorn dels esdeveniments. 
 • Endegar polítiques coherents de planificació i ordenament territorial més harmonioses amb el medi (creixement sostenible), així com de planificació d'infraestructures que evitin les zones conflictives.
 • Abordar polítiques de prevenció, protecció i correcció.

Organització de les dades

La Base de dades està estructurada en tres nivells d'informació:

 • Nivell 1: informació bàsica del fenomen (nom, localització, tipus de moviment, fotografia, etc.).
 • Nivell 2: informació més detallada (dades morfomètriques, descripcions geomorfològiques, causes, cronologia, danys i actuacions realitzades, etc.).
 • Nivell 3: informació completa i avançada només disponible per a algunes esllavissades de les quals se n'ha fet un seguiment exhaustiu.

Tipus de cerca

Cerca general: dins la cerca general es disposa de les següents opcions, amb un desplegable cadascuna d'elles.

 • Comarca
 • Municipi
 • Nucli urbà
 • Unitat morfoestructural
 • Tipus de moviment
 • Any

Cerca avançada: dins la cerca avançada es disposa de les següents opcions, amb un desplegable cadascuna d'elles.

 • Desencadenant
 • Estructures afectades
 • Mesures correctores
 • Instrumentació
 • Tipus de material mobilitzat
 • Unitat estratigràfica
 • Volum en rang (m3)

Una vegada s’ha realitzat la cerca, s’ha de clicar sobre el nom del moviment per tal de veure els diferents nivells d’informació disponibles en cada cas.

Interfície de cerca/consulta de LLISCAT amb el filtratge de la comarca del Bages

Interfície de cerca/consulta de LLISCAT amb el filtratge de la comarca del Bages