• Imprimeix

Postprocés - Fitxers RINEX

Descàrrega de fitxers RINEX d'observació de les estacions GNSS de la xarxa CatNet

Sobre els fitxers RINEX

Des del servidor de dades Geofons (protocol ftp i https), es poden descarregar fitxers RINEX diaris a 30 segons en la versió 3 (amb observables de les constel·lacions GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU), per a totes aquelles dates des del 5 de juny de 2017. Els fitxers RINEX diaris a 30 segons anteriors a aquesta data es poden descarregar en la versió 2, amb diferents observables en funció del moment i els equips instal·lats a cada estació.

En aquest mateix servidor Geofons també es poden descarregar fitxers RINEX horaris a 1 segon, exclusivament en la versió 3 (amb observables de les constel·lacions GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU). Aquests fitxers estan disponibles, aproximadament, durant un any des de la seva data d'observació.

Les dades estan doblement comprimides: una primera compressió Hatanaka i una compressió final a format binari. Al directori rnxcmp de Geofons s'hi poden descarregar les eines per a la descompressió.

 

L'International GNSS Service publica la documentació amb els estàndards de les diferents versions del format RINEX, per a la seva consulta i referència.

 

Estructura general

Els fitxers ubicats a https://geofons.icgc.cat/rinex (versió 2) i a https://geofons.icgc.cat/rinex3 (versió 3) s’organitzen segons l'estructura:

/Tipus/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/

On:

 • Tipus: Indica si els fitxers RINEX són diaris o horaris (‘diari_30s’ o ‘horari_1s’)
 • RefData.YY: Indica l’any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: any 2009 seria YY=09)
 • Month.MMM: Indica el mes en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: Month.Jul seria July)
 • Day.DD: Indica el dia en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX
NOTA

El repositori de dades Geofons amb protocol FTP (ftp://geofons.icgc.cat) ara també és accessible a través del protocol HTTPS (https://geofons.icgc.cat)
Fitxers horaris d'1 segon (RINEX 3)

Amb observables GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 3)

Amb observables GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 2)

Amb diferents observables en funció del moment i els equips instal·lats a cada estació

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 3

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura:

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/XXXXMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_PPU_DDU_TT.FFF.CCC

On:

 • XXXXMRCCC: Nom (XXXX), número del monument (M), número del receptor (R) i codi ISO de país (CCC).
 • S: Font de les dades (receptor, stream o desconegut) per la generació de les observacions.
 • YYYYDDDHHMM: Inici de les dades contingudes al fitxer (YYYY: any; DDD; dia de l'any; HH: hora; MM: minut).
 • PPU: Període nominal (PP) i unitats (U) (minuts, hores, dies, anys o no especificat) de les dades del fitxer.
 • DDU: Interval de registre (DD) i unitats (U) (hertzs, minuts, hores dies, anys o no especificat) de les dades del fitxer.
 • TT: Tipus de dades contingudes al fitxer (GPS, GLONASS, GALILEO, Mixed, Navigation…).
 • FFF: Format del fitxer (RINEX: rnx, Hatanaka: crx…).
 • CCC: Compressió del fitxer (gz…).

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar des del directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per cada estació.

 

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 2

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura:

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/SSSSDDDX.YYT.Z

On:

 • SSSS: Identificador de l'estació de la xarxa CatNet.
 • DDD: Dia de l'any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (per a la conversió es pot emprar l'eina 'Timesys').
 • X: Per als fitxers diaris a 30 segons, aquest caràcter pren el valor '0'. Per als fitxers horaris a 1 segon, aquest caràcter pren un valor entre 'A' i 'X', en acord a l'hora del dia (A: 0:00; B: 1:00, C: 2:00 ... W: 22:00; X: 23:00).
 • YY: Any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • T: Indica si el fitxer és d’observacions (RINEX: 'o', Hatanaka: 'd'), d’efemèrides GPS ('n') o d’efemèrides GLONASS ('g').
 • Z: Indica que és un fitxer amb compressió binària.

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar des del directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per cada estació.