• Imprimeix

ETRS89

El 2007 es va fer oficial el sistema de referència ETRS89, per tal de substituir l'antic ED50

La Comunitat Europea mitjançant el programa INSPIRE promou l'harmonització de la geoinformació arreu d'Europa. Amb aquest objectiu s'estableix la transició al nou sistema de referència ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris. 

El Decret 1071/2007 que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transició del ED50 al ETRS89 amb tres dates clau.

  • 29/08/2007: Publicació del Decret. El nou sistema oficial és el ETRS89 però es pot seguir publicant en ED50 fent referència al nou sistema.
  • 01/01/2012: No es podrà inscriure als registres cartogràfics cap projecte nou en ED50.
  • 01/01/2015: Publicació exclusivament en ETRS89

Des de la publicació del Decret l'ICGC ha estat treballant per adaptar al sistema ETRS89 els seus productes i serveis i alhora facilitar la transformació dels productes existents. Finalitzada la fase d'estudi i d'implantació s'inicia la fase de publicació dels productes i serveis que es fa efectiva el setembre de 2011, i la comunicació a l'usuari per tal d'informar dels procediments emprats a l'ICGC per la transformació dels seus productes. Aquesta transformació ha estat aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i permet als usuaris realitzar llur transició a ETRS89 de forma coherent amb les bases cartogràfiques de l'ICGC.

Transformacions específiques per al canvi de sistema de referència

La transformació aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya per al canvi de sistema de referència es pot aplicar de forma general a tot Catalunya en productes cartogràfics d'escales 1:1.000 o més petites (1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000…), que s'hagin recolzat en els marcs de referència que calcula i publica l'ICGC.

Per al cas concret de cartografies d'escales més grans (com la cartografia 1:500 d'alguns ens locals) o de xarxes locals, la mateixa Comissió explicita que és necessari d'un estudi previ per tal de validar la citada transformació, amb el suport de l'ICGC. Aquest estudi previ ha de permetre determinar si la precisió de la transformació aprovada és suficient o, en cas que no fos així, calcular una transformació específica.

Realitzats els estudis necessaris, s'ha pogut concloure que els següents ens locals han d'emprar uns paràmetres de transformació específics per als seus productes cartogràfics:

  • Girona
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Manresa
  • Reus

Aquests paràmetres han estat calculats en base a la col·laboració entre cadascun dels ens locals i l'ICGC. Per tal de conèixer els valors d'aquests paràmetres específics, així com el seu àmbit d'aplicació, es recomana contactar directament amb cadascun dels ens locals.