• Imprimeix

Unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE

Delimitació d’unitats hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE

La delimitació d’Unitats Hidrogeològiques (UH) a escala 1:50.000 de Catalunya és la representació d’aqüífers, sistemes aqüífers, aqüicludes i aqüitards classificats segons el model de dades hidrogeològiques de la guia tècnica d'especificacions de dades geològiques de la Directiva 2007/2/EC INSPIRE recollida als documents INSPIRE–TWGG (2012) i CODIIGE GTT-GE (2018), i és la base a partir de la qual es delimiten els principals aqüífers que permeten definir les masses d’aigua subterrània com a unitats de gestió en la planificació hidrològica.

La seva delimitació, classificació i caracterització han estat realitzades per l’ICGC i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a partir de la revisió i actualització de la delimitació d’aqüífers de Catalunya a escala 1:50.000 elaborada per l’ACA l’any 2013.

La geometria dels polígons de cadascuna de les unitats hidrogeològiques ha estat revisada i actualitzada segons la base de dades geològica 1:50.000 (BG50M_v1r1, 2007) i s’ha tingut en compte altres criteris de delimitació com les divisòries superficials de les conques i subconques hidrogràfiques, la xarxa de rius i/o les divisions administratives en la línia de costa.

 

Realitzat per:

ICGC - ACA
Agència Catalana de l'Aigua

   

WMS Cartografia hidrogeològica

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Descarrega

Geopackage

Geodatabase

Metadades

Accés a les metadades

Els fitxers de descàrrega en  format vectorial “ESRI Geodatabase” (gdb) i “GeoPackage” (gpkg) contenen també els fitxers de simbolització Layerfile (.lyr) per ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 (ESRI) i Layerfile (.lyrx) per ArcGIS Pro i els fitxers de simbolització tipus “qml” compatibles amb el software open-source QGIS. Les unitats hidrogeològiques poden representar-se en funció del seu tipus o subclasse, del tipus de porositat predominant o bé per la naturalesa de les seves formacions hidrogeològiques.

 

Exemples de representació d'unitats hidrogeològiques i fitxes

Delimitació d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE i fitxes resum descarregables.

 

A Catalunya es diferencien un total de 210 unitats hidrogeològiques llistades a l'inventari de la taula següent, des d’on es pot descarregar una fitxa resum amb les principals característiques de cadascuna d’elles. Aquesta fitxa és també descarregable a través del visor ICGC Geoindex – Cartografia hidrogeològica i a través del servei WMS d’hidrogeologia.

 

Referències

  • Directive 2007/2/EC INSPIRE (2007). Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
  • ACA – Agència Catalana de l’Aigua (v. 2013). Delimitació d’aqüífers de Catalunya a escala 1:50.000.
  • INSPIRE Thematic Working Group Geology - TWGG (2012). D2.8.II/III.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Draft Guidelines.
  • CODIIGE GTT-GE (2018). Guía de transformación de conjuntos de datos espaciales de Geología al marco INSPIRE.
  • ICGC (2007). Cartografia geològica a escala 1:50.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.