• Imprimeix

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

La Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat) és un recull d’informació realitzat per l'ICGC sobre els sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques que ja han estat instal·lades i es troben actualment en funcionament o bé que estan en projecte o en fase de construcció.

Realitzat per:

Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de:

BdIGSCat Accés

Consulta l'inventari d'instal·lacions geotèrmiques al sector públic

Visor Geoíndex - Geotèrmia superficial

Consulta la BdIGSCat des del visor

DADES DESEMBRE 2019

La potència tèrmica instal·lada i/o en projecte comptabilitzada a Catalunya per a climatització i producció d’ACS arriba als 32,9 MWt

Presentació

L’objectiu d’aquesta base és disposar d’informació actualitzada i geolocalitzada sobre l’estat d’implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya. Conèixer la potència tèrmica total instal·lada i la seva evolució permetrà quantificar i preveure la contribució d’aquesta energia renovable en la descarbonització del nostre model econòmic. D’altra banda, conèixer les característiques constructives de cada instal·lació permet difondre l’ús de l’energia geotèrmica al nostre país, amb casos reals que apropen l’usuari a la realitat de les instal·lacions geotèrmiques en funcionament.

La geotèrmia superficial es troba en plena expansió al nostre país, amb iniciatives que es duen a terme tant des del sector públic com des del sector privat. Tanmateix, a Catalunya no hi ha cap registre oficial i únic d’aquest tipus de sistemes d’intercanvi de calor i, per tant, la BdIGSCat és un punt de partida que permet visualitzar l’estat mínim d’implementació de la geotèrmia superficial a Catalunya.

Diferents equipaments i detall de perforació

La informació d’aquesta base s’actualitza de manera continua amb noves dades que es recullen a través de la consulta de diverses fonts d’informació d’accés públic o de l’aportació de dades d’agents del territori. De cadascuna de les instal·lacions geotèrmiques identificades es recull informació sobre la tipologia de l’edifici i el seu ús (públic o privat), les característiques del sistema de bescanviadors de calor, el camp de captació, l’ús de l’energia tèrmica generada i la potència tèrmica total instal·lada, entre d’altres dades.

La base de dades es desenvolupa des de l’ICGC en el marc del projecte GeoEnergia (Recursos de Geotèrmia a Catalunya) i compta amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i amb la col·laboració del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (GTG-CEEC).Darrera actualització de dades: Desembre 2019

La informació elaborada a partir de les dades recopilades des de la BdIGSCat és consultable a través del visor Geoíndex-Geotèrmia superficial on s’inclouen dues capes d’informació: la localització i les característiques principals de les instal·lacions promogudes pel sector públic i un comptatge per municipi de les instal·lacions promogudes pel sector privat a la data d’actualització.

→ Inventari d'instal·lacions de geotèrmia superficial del sector públic (95 fitxes)


Localització d'instal·lacions promogudes pel sector públic i nombre d’instal·lacions per municipi promogudes pel sector privat


Resum de les dades de potència tèrmica

La informació continguda a la BdIGSCat es presenta de forma sintetitzada amb la potència tèrmica instal·lada o projectada a Catalunya en sistemes de bescanvi de calor mitjançant bomba de calor geotèrmica per a climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 

L’inventari de la BdIGSCat a data desembre de 2019 consta de 588 registres corresponents a instal·lacions geotèrmiques superficials de diversa tipologia, distribuïdes arreu del territori. A la taula següent es presenta un resum de les potències tèrmiques comptabilitzades tenint en compte els diversos esquemes de tipus constructius de bescanviadors de calor:


Fase 
 d'implementació

Tipus de sistema de
 bescanvi de calor

Potència tèrmica  coneguda (kWt)*

Potència tèrmica  estimada (kWt)*

Potència tèrmica total (kWt)

Potència tèrmica total (MWt)

Instal·lacions geotèrmiques superficials en funcionament

Sistemes verticals tancats 

19542

4758

24299

24,29

Sistemes horitzontals

1501

-

1501

1,50

Fonamentacions termoactives

850

-

850

0,85

Sistemes verticals oberts
(captació subterrània)

4343

-

4343

4,34

Sistemes verticals oberts
(captació superficial)

55

-

55

0,05

Sistemes verticals tancats
(pou de mina)

51

-

51

0,05

Instal·lacions geotèrmiques superficials en projecte o en fase de construcció

Sistemes verticals tancats 

1203

180

1483

1,48

Sistemes horitzontals

-

-

-

-

Fonamentacions termoactives

300

-

300

0,30

Sistemes verticals oberts
(captació subterrània)

-

-

-

-

Sistemes verticals oberts
(captació superficial)

-

-

-

-

Sistemes verticals tancats
(pou de mina)

-

-

-

-

Font: BdIGSCat (ICGC)
Darrera actualització: Desembre de 2019

27945

4938

32882

32,88

(*). El terme “Potència tèrmica coneguda” fa referència a dades reals i contrastades de la bomba geotèrmica instal·lada, mentre que el terme “Potència tèrmica estimada” es refereix a dades obtingudes indirectament tenint en compte la longitud total dels bescanviadors de calor del camp de captació.


La geotèrmia superficial en dades

● El 69% de les instal·lacions amb bomba de calor geotèrmica tenen una potència inferior o igual als 30 kWt. Un 13% es corresponen amb instal·lacions d’entre 30 i 70 kWt i només un 5% a potències entre els 70 i els 100 kWt. Un 12% de les instal·lacions es correspondrien amb potències instal·lades d’entre 100 i 500 kWt. Només 7 instal·lacions a tot Catalunya tenen potències tèrmiques superiors a 500 kWt.

Nombre d'instal·lacions per potència tèrmica (kWt)


● Un 5% dels 32,9 MWt es corresponen a instal·lacions en fase de projecte, licitació o execució. Mentre que el sector públic representa un 16% en nombre d'instal·lacions, suma un total de 19,2 MWt enfront el sector privat que, amb un 77% en nombre d'instal·lacions, suma un total de 13,4 MWt.

Distribució de les instal·lacions geotèrmiques superficials per sectors


● El 81% dels sistemes de bescanvi de calor a Catalunya són sistemes verticals tancats (closed loop geothermal systems).

Distribució de les instal·lacions geotèrmiques superficials per tipus de bescanviador