• Imprimeix

WMS Mapa de pendents superior al 20%

URL: http://geoserveis.icc.cat/icgc_mp20p5m/wms/service?


Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles:

Es mostren les àrees de pendent superior al 20% de tot Catalunya amb una simbologia de textura i color sòlid. S'obté a partir del model d'elevacions amb pas de malla 5 m.

Capa

Nom de Capa

Rang d'escales

Terreny amb pendent superior al 20%

MP20P5M_PA

1:100.000

1:500

Consulteu la imatge, mitjançant getMap


Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icgc_mp20p5m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=MP20P5M_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=383068.735603696,4600796.22111341,393527.571968359,4609368.36542798&WIDTH=1020&HEIGHT=836

Consulteu el pendent d'un determinat punt de la geografia catalana (si és superior al 20% o no), mitjançant getFeatureInfo


La petició es fa per una superfície de 5 x 5 m (en el paràmetre BBOX). Si el punt té un pendent superior al 20%, la petició retorna l'atribut CLASSEPEN amb valor "S20" i, si no, la resposta és buida.