• Imprimeix

WMS Noms i numeració de carrers

URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_bv5m/wms/service?

Característiques tècniques d'aquest servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles:

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Noms de carrer

0

1:1

1:15.000

Numeració esquerra

1

1:1

1:10.000

Numeració dreta

2

1:1

1:10.000

Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icc_bv5m/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=429698.5,4583320,430476.5,4583780&WIDTH=778&HEIGHT=460&LAYERS=0,1,2&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE