• Imprimeix

WMS Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/vulnerabilitat-aquifers/wms?

Versió: 18/11/2020.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031.
  • Formats GetMap suportats: GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Geoíndex Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Descripció i descàrrega del Mapa de vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers de Catalunya

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Zonificació dels mètodes aplicats

zones_drastic_cop

1:25.000

1:10.000.000

Mapa COP de vulnerabilitat dels aqüífers

vulnerabilitat_aquifers_cop

1:25.000

1:10.000.000

Mapa DRASTIC de vulnerabilitat dels aqüífers

vulnerabilitat_aquifers_drastic

1:25.000

1:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/vulnerabilitat-aquifers/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=vulnerabilitat_aquifers_drastic&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=432&HEIGHT=393