• Imprimeix

WMS Geotècnic de Barcelona

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnicbcn25m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 3034, 3035, 3043
  • Formats GetMap suportats: Geotiff, Geotiff8PNG, GIF, JPEG, TIFF, SVG+XML,PNG (b bits)
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic
Mapa geotècnic de Barcelona

L'any 2000 es va publicar el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Escarpament del Pla de Barcelona

ESCP_LN

totes les escales

Geologia de superfície

GSUP_PA

totes les escales

Gruix argila superficial deltaica i litoral

ASDL_PA

totes les escales

Gruix del Quaternari

GSQT_PA

totes les escales

Isòbates del substrat prequaternari

ISPR_PA

totes les escales

Nivell freàtic (1997)

INFR_PA

totes les escales

Rebliments i terrabuits

REBL_PA

totes les escales

Rieres

RIER_LN

totes les escales

Situació dels sondejos representatius del Mapa Geotècnic de Barcelona

SBCN_PN

totes les escales

Substrat prequaternari

GSPR_PA

totes les escales

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnicbcn25m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=GSUP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904,4476085,530907,4758506&WIDTH=817&HEIGHT=836

Informació relacionada