• Imprimeix

WMS Deformacions del terreny

Deformacions del terreny

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/subsidencies/SIDT/MapServer/WMSServer?

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend

Capes disponibles

Capa

Nom Capa

Rang d'escala

MI_DInSAR_ERS_ENVISAT

0

Totes les escales

MI_DInSAR_ENVISAT

1

Totes les escales

GPS

2

Totes les escales

Anivellació Topogràfica

3

Totes les escales

Exemple de petició de servei

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/subsidencies/SIDT/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=416166.091306053,4574392.32648103,426400.627837154,4584864.8754896&WIDTH=817&HEIGHT=836