• Imprimeix

Testificació geofísica de sondejos

Mesura de paràmetres físics al llarg d'un sondeig

L'objectiu d'una testificació geofísica de sondeig és caracteritzar els materials perforats (formació) en un sondeig i/o el fluid present. Aquesta caracterització es basa en diferents paràmetres físics mesurats com ara: la resistivitat elèctrica del material, la velocitat de propagació de les ones sísmiques o la temperatura i conductivitat del fluid. Els paràmetres físics es mesuren en continu o puntualment mitjançant diferents sondes (sensors) que es desplacen al llarg del sondeig.

La testificació geofísica permet completar la testificació geològica d'un sondeig en dos àmbits diferents: 

  • Testimoni continu: La variació dels paràmetres físics dels materials al llarg del sondeig acota la interpretació litològica visual del testimoni obtingut.
  • Sondeig perforat a destrossa: La testificació geofísica permet resoldre canvis litològics en zones on no s'ha pogut recuperar mostres.

Per una altra banda, la informació geofísica obtinguda proporciona rangs de paràmetres dels diferents materials necessaris per a la modelització del seu comportament així com paràmetres que delimiten la qualitat del fluid o les seves zones de transport i moviment.

 

Exemple de testificació geofísica d'un sondeig

Exemple de testificació geofísica d'un sondeig amb la interpretació litològica basada en mesures de radiació gamma natural, velocitat d'ones P i conductivitat elèctrica de la formació. S'inclouen les diagrafies de temperatura i conductivitat del fluid amb el gradient de temperatura.


Per últim, la testificació geofísica ajuda a correlacionar geològicament els sondeigs propers a partir de la variació dels seus paràmetres físics.

 

Exemple de registres de radiació gamma natural en sondeigs

Exemple de registres de radiació gamma natural en sondeigs de la mateixa zona. La correlació entre màxims de radiació gamma natural ajuda a definir nivells estratigràfics de referència.


El tipus d'informació que es pot proporcionar en cada estudi depèn de les condicions del sondeig.

 

Exemple de la informació obtinguda

Exemple de la informació obtinguda amb les sondes en funció de les condicions del sondeig.

Aplicacions

  • Detecció de cavitats i fractures (riscos geològics, enginyeria).
  • Detecció de nivells d'aigua, intrusions i contaminacions (hidrogeologia, medi ambient).
  • Estudis geològics per a la determinació de paràmetres dels materials (estrats i capes).
  • Velocitat d'ones S (sismologia).
  • Paràmetres geotèrmics i geofísics (enginyeria, geotècnia, medi ambient).