• Imprimeix

Mètodes experimentals

Metòdes experimentals en Geofísica aplicada

Mètode

Instrumentació / Treball de camp

Profunditat investigació (*)

Aplicacions

Sísmica de reflexió / refracció

 • Equip d’adquisició de dades SUMMIT X-ONE.
 • Geòfons verticals de freqüència 10, 40 i 100 Hz.
 • Geòfons horitzontals de freqüència 4.5, 8 i 40 Hz.
 • 2 Línies sísmiques de 325 m de longitud, adaptables a qualsevol distància entre geòfons (mínim 1 metre).
 • Mall amb disparador piezoelèctric.
 • Land-streamer de 48 canals adaptable als geòfons que utilitza l’ICGC.

Refracció:
0 - 100 m.

Reflexió:
0 - 200 m.

 • Caracterització d’estructures geològiques (geologia).
 • Estabilitat de talussos (riscos geològics).
 • Estudi d’aqüífers (hidrogeologia, medi ambient).
 • Graus d’alteració, ripabilitat de les formacions (geotècnia i enginyeria civil).
 • Localització de cavitats, esllavissades (riscos geològics).
 • Localització i estudi de fractures i falles (enginyeria civil, geotècnia i riscos geològics).
 • Obtenció de models de velocitat d'ones S (Vs) (geotècnia, sismologia).

Anàlisi multicanal d'ones superficials
(MASW)

 • Equip d’adquisició de dades SUMMIT X-ONE.
 • Geòfons verticals de freqüència 10, 40 i 100 Hz.
 • Geòfons horitzontals de freqüència 4.5, 8 i 40 Hz.
 • Mall amb disparador piezoelèctric.

10 - 20 m.

 • Obtenció de perfils de Vs (enginyeria sísmica i civil).
 • Propietats mecàniques materials (geotècnia, enginyeria civil).

Sísmica passiva
(H/V; Arrays)

 • 7 Sismòmetres Lennartz triaxials de 5 s.
 • 7 sensor Lennartz triaxial de 20 segons.
 • 14 Digitalitzadors Sara.

1000 m.

 • Aplicació a zones urbanes (geologia urbana).
 • Freqüència de ressonància del sòl (enginyeria sísmica, enginyeria civil, geotèrmia).
 • Obtenció de perfils de Vs (geologia, enginyeria sísmica).
 • Propietats mecàniques materials (geotècnia, enginyeria civil).

Mesura i control de vibracions

 • 7 Equips Instantel Minimate Plus.
 • 7 Geòfons triaxials de rang de freqüència entre 2 i 250 Hz.

Superficial.

 • Vibracions d’estructures (enginyeria civil, medi ambient).
 • Vibracions induïdes per voladures (enginyeria civil, mineria).

Tomografia elèctrica (ERT)

 • Resistivímetre SYSCAL PRO.
 • 4 Bobines de cable amb 18 connexions i un espaiat màxim de 5 m entre elèctrodes. Línia de 72 elèctrodes i 355 m de longitud.
 • 8 Bobines de cable amb 9 connexions i un espaiat màxim de 10 m entre elèctrodes. Línia de 72 elèctrodes i 710 m de longitud.
 • 72 Elèctrodes d’acer inoxidable.
 • 36 Elèctrodes impolaritzables.

0 - 150 m.

 • Caracterització d’estructures geològiques (geologia).
 • Caracterització i monitoratge de reservoris superficials (medi ambient, enginyeria civil).
 • Detecció d’objectes enterrats (arqueologia, geotècnia).
 • Intrusió salina, contaminació de sòls, nivell freàtic (hidrogeologia, medi ambient).
 • Localització de cavitats, esllavissades (riscos geològics, enginyeria).

Magnetotel·lúrica (AMT/MT)

 • 3 Estacions magnetotel·lúriques, 2  ADU-07e i 1 ADU-08e.
 • 12 Elèctrodes impolaritzables.
 • 1 Magnetòmetre d’inducció d’alta freqüència SHFT-02 amb tres bobines incorporades per a mesurar els tres camps magnètics Hx, Hy i Hz (1KHz-524KHz).
 • 2 Magnetòmetres d’inducció de baixa freqüència (0,0001Hz-10KHz) MFS-06e.
 • 4 Magnetòmetres d’inducció de mitja-baixa freqüència (0,001Hz-50KHz) MFS-07e.

AMT:
20 - 500 m.

MT:
100 - 10000 m.

 • Caracterització d’aqüífers, intrusió marina, etc. (hidrogeologia, medi ambient).
 • Caracterització i monitoratge de reservoris profunds (medi ambient, enginyeria  civil).
 • Localització, caracterització geomètrica i estudi d’estructures geològiques profundes (geologia, mineria, geotèrmia, medi ambient).

Diagrafies

 • 1 Sonda de registre elèctric i radiació gamma natural.
 • 1 Sonda dual d’inducció i detecció  de gamma natural.
 • 1 Sonda sònica d’ona completa per a petites perforacions.
 • 1 Sonda calibradora de 3 braços (model estàndard).
 • 1 Sonda de temperatura i conductivitat del fluid.
 • 1 Sonda televiewer acústic d’alta resolució (HRAT).
 • 1 Sistema d’emmagatzematge de dades (Micrologger II Robertson).
 • 1 Cabrestant elèctric automàtic ALT: 500 m.

500 m.

 • Caracterització i monitoratge de reservoris (medi ambient, enginyeria civil).
 • Detecció del mantell freàtic, nivells d’aigua, intrusions i contaminacions (hidrogeologia, medi ambient)
 • Detecció, caracterització geomètrica de cavitats i fractures (riscos geològics, enginyeria).
 • Estudis geològics per a la caracterització geomètrica de l'estratificació (geologia).
 • Paràmetres geotèrmics i geofísics (enginyeria, geotècnia, medi ambient).
 • Vs amb ona complerta (sismologia).

Gravimetria

 • 1 Gravímetre relatiu
 • Scintrex CG-6 amb trípode, antena GPS i bateries.

Qualsevol fondària.

 • Obtenció de models del subsol mitjançant el contrast de les densitats dels materials per aplicar a diferents camps: complement a la cartografia geològica, per exemple, la caracterització de conques sedimentàries o altres estructures de jaciments minerals com els doms salins, determinació de la profunditat del substrat rocós, geotècnia i riscos geològics (identificació de zones geomecàniques febles i cavitats).

Mètodes experimentals (*, amb l'equipament de l'ICGC)