• Imprimeix

Estudis destacats

Relació d'estudis i treballs geofísics destacats

L’ICGC aplica diferents mètodes d’exploració geofísica tant per a col·laborar amb les diferents activitats i projectes que es realitzen en les seves àrees, com per a les necessitats que poden sorgir en l’àmbit del propi Departament on està adscrit o en altres departaments de l’Administració pública. També realitza estudis geofísics per a peticions externes específiques i per a la proposta i elaboració de criteris tècnics d’aplicació de mètodes geofísics i activitats d’investigació tant a nivell experimental com a nivell instrumental.

L’ICGC col·labora estretament amb les universitats, participa en projectes d’investigació nacional i internacional, i realitza activitats de difusió del coneixement mitjançant la publicació d’articles científics i la participació en congressos i jornades de caire divulgatiu.

Els estudis destacats que presentem són els següents:


  • Al 2019 s’inicia la caracterització geofísica de la Conca de l’Empordà amb la tècnica gravimètrica i posteriorment, amb les mesures procedents del quocient espectral H/V (2020). A la conca de l’Empordà es recopilen varis treballs de recerca geofísics realitzats en diferents anys per tal de caracteritzar l’estructura geològica de la zona reduint les incerteses.

  • L’ICGC implementa per primera vegada la tècnica gravimètrica per a estudiar una de les conques de Catalunya. Aquest estudi complementa el ja iniciat l’any 2013 però amb una extensió més àmplia ja que aquesta tècnica permet una implementació més regional.

  • Informe final de les tasques geofísiques desenvolupades en el projecte EBROADMICLIM entre els anys (2014-2018). En aquest estudi hi ha un ampli ventall de mètodes geofísics: diagrafies, tomografia elèctrica, tomografia sísmica, estacions magnetotel·lúriques, array sísmic i tècnica del quocient espectral H/V. Els resultats han aportat un coneixement en detall dels materials que formen el Delta de l’Ebre definint els seus gruixos i variacions laterals i verticals, la profunditat del substrat i, l’evolució i extensió de la intrusió salina.

  • Realització de varis treballs geofísics per a l’estudi de les estructures geològiques profundes relacionades amb els recursos geotèrmics del Vallès: Treballs de prospecció geofísica 2D amb la tècnica audio-magnetotel·lúrica per recursos geotèrmics profunds a Samalús- La Garriga (2014). Adquisició de dades magnetotel·lúriques i treballs de modelització i interpretació geofísica 3D (inversió 3d de les dades) per l’estudi d’estructures geològiques profundes a l’àrea de Catalunya: La Garriga (Vallès Oriental) (2015-2016). Aplicació del mètode del quocient espectral H/V al Vallès Oriental per detectar el basament rocós com a suport a la prospecció geofísica amb la tècnica magnetotel·lúrica (2016).  

  • Caracteritzar de forma detallada el terreny a partir de la correlació entre les dades procedents de les diagrafies amb una campanya de testificació geofísica, en 4 piezòmetres situats a la comarca d'Osona.

  • Estudi tant de l’evolució de la intrusió marina com de la complexa estructura litològica present en l’àrea de La Tordera. Es vol obtenir una estimació del gruix de les capes, la continuïtat de les unitats dels aqüífers, la morfologia, la profunditat del sostre del basament rocós (granit fresc) i l’estat de la intrusió marina.