• Imprimeix

Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat

L’ICGC intervé en el Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat

El Patronat de la Muntanya de Montserrat i l'ICGC col·laboren en el Pla per a la Mitigació del Risc Geològic a Montserrat (en endavant PMRGM), que va ser posat en marxa arran dels episodis de despreniments rocosos dels anys 2007 i 2008 en el sector de Degotalls i de l'any 2010 a l’hotel Cisneros. El pla PMRGM està concebut seguint una estratègia compartida pel conjunt d’actors que intervenen en la muntanya de Montserrat amb una visió integral per a la gestió del risc geològic.

Espai de treball PMRGM

Accés restringit

El principi que regeix el pla PMRGM és la millora progressiva de la seguretat, que es materialitza en un conjunt d’accions de coordinació, i de prevenció i protecció del risc.

El PMRGM, a més a més, fa la divulgació orientada a la població de les actuacions que s’estan executant, per tal de donar a conèixer les millores en la seguretat.

Els treballs que es realitzen tenen un elevat interès cientificotècnic, per la singularitat de la problemàtica i per l’esforç en l’aplicació de noves tècniques i metodologies. Per aquesta raó, s’estimula la transferència de coneixement mutu amb les universitats catalanes i, alhora, es comparteixen experiències amb centres de recerca d’àmbit internacional.


Pla de mitigació del risc geològic a Montserrat (2014-2020). Vídeos

Obres d'estabilització en el camí de Sant Miquel (2020) (2'27")


Execució de les obres d'estabilització en el camí de Sant Miquel (febrer 2020).
Obra finançada en el marc del Pla PMRGM promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat
de la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció d'obra de l'ICGC i execució per l'empresa
Inaccés Geotècnica vertical S.L.


Obra de protecció contra despreniments rocosos als accessos de les Coves de Salnitre de Collbató (2019) (2'26")


Obra finançada en el marc del Pla PMRGM promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat
de la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció d'obra de l'ICGC i execució per l'empresa
Inaccés Geotècnica vertical S.L.