• Imprimeix

Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

El projecte MUSE - Management Urban Shallow geothermal Energy (2018-2021) va ser aprovat pel consorci GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe), investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats a àrees urbanes i periurbanes i proporciona dades geocientífiques clau a través de la plataforma d'informació EGDI (European Geological Data Infrastructure).

L’ICGC, que va formar part del consorci format per setze organitzacions i serveis geològics europeus, va desenvolupar el projecte sobre una àrea pilot que inclou els municipis de Girona, Salt i Vilablareix, entre d’altres.

El visor Geoíndex – Projecte GeoERA MUSE, mostra les 26 capes d’informació resultants de l’aplicació del projecte en aquest àmbit estructurats els cinc conjunts d’informació principals següents:

  • Zona d’estudi.
  • Xarxa d’estacions geotèrmiques.
  • Geologia i aqüífers.
  • Paràmetres tèrmics del subsol.
  • Potencial geotèrmic.

L’usuari també pot descarregar-se un fitxer ZIP que conté la informació i els fitxers de simbolització de cadascuna de les capes d’informació en format compatible “ESRI Shapefile” (shp) i “GeoTIFF - Tagged Image File Format” (tif) compatibles amb els programaris ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 i QGIS.

 

Llegenda del visor GeoERA MUSE [PDF, 385 Kb]

Resultats del projecte GeoERA MUSE

Descarrega resultats projecte amb simbolització per a ArcMap i QGis i Especificacions tècniques formats SHP i GeoTIFF [ZIP 19 MB]

Explotació de les dades de potencial geotèrmic superficial

Descarrega informe tècnic [PDF; 1,9 MB]

WMS Geotèrmia superficial local

Geoinformació utilitzable en aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Projecte GeoERA MUSE

Resultats del projecte a l’àrea pilot de Girona, Salt i Vilablareix (2018-2020)

Conjunt d'informació

Capa d’informació

Nom de la capa d’informació

Zona d’estudi

ambit-girona-MUSE

Àmbit del projecte MUSE

arees-urbanitzades

Àrees urbanitzades

Xarxa d’estacions geotèrmiques

xeg-girona-primaria

Estacions geotèrmiques de la xarxa primària

xeg-girona-secundaria

Estacions geotèrmiques de la xarxa secundària

Geologia i aqüífers

falles-principals

Principals estructures geològiques

profunditat-np

Profunditat nivell d'aigua (m)

isolin-gruix-qt

Isolínies del gruix dels aqüífers quaternaris (m)

gruix-qt

Gruix aqüífers quaternaris (m)

isolin-gruix-neog

Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m)

gruix-neog

Gruix aqüífer del Neogen de la Selva (m)

isolin-gruix-eoc-fmg

Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m)

gruix-eoc-fmg

Gruix aqüífer de les calcàries de Girona (m)

transmissivitat-qt

Transmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d)

transmissivitat-neog

Transmissivitat del Neogen de la Selva (m2/d)

transmissivitat-eoc-fmg

Transmissivitat de les calcàries de Girona de l'Eocè (m2/d)

Paràmetres tèrmics del subsol

dades-temp-subsol-18m

Dades de temperatura subsol a 18 m (ºC)

isolin-temp-subsol-18m

Isolínies temperatura subsol a 18 m (ºC)

temp-subsol-18m

Temperatura mitjana subsol a 18 m (ºC)

dades-temp-subsol-50m

Dades de temperatura subsol a 50 m (ºC)

isolin-temp-subsol-50m

Isolínies temperatura subsol a 50 m (ºC)

temp-subsol-50m

Temperatura mitjana subsol a 50 m (ºC)

conductivitat-term-subsol

Conductivitat tèrmica equivalent (W/mK)

capacitat-term-volum-subsol

Capacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K)

Potencial geotèrmic

potencial-geotèrmic-CLS

Potencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any)

potencial-geotermic-OLS

Potencial geotèrmic sistemes equivalent - OLS (kW)

potencial-geotermic-OLS-100m

Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiors

 

Visor