• Imprimeix

Geoíndex - Geotreballs

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

L'instrument per a la realització del Mapa geològic de Catalunya correspon als Geotreballs següents:


El visualitzador Geoíndex Geotreballs, mostra l'estat d'avenç de les sis sèries cartogràfiques, i permet la descàrrega dels mapes publicats en format ràster GeoPDF i en format vectorial Shape.


Darrera actualització

  • Data: Novembre 2023.
WMS Geotreballs

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

NOTA

En el cas del Geotreball VI, en els àmbits geogràfics dels fulls no publicats es poden produir fenòmens geològics que impliquin perillositat

Resum

D'acord amb l'article 3.2.k. de la Llei 19/2005 de creació de l'IGC (actualment ICGC), l'Institut ha d'elaborar el Mapa geològic de Catalunya, a les escales pròpies de la planificació territorial i urbanística. L'oficialitat del Mapa Geològic de Catalunya està determinada per la seva inclusió al Pla Cartogràfic de Catalunya (Llei 16/2005, de 27 de desembre i Decret 398/2006, de 24 d'octubre).

El Mapa Geològic de Catalunya es configura com la infraestructura fonamental per a l'estudi i assessorament a les administracions públiques i a la societat en general, i aporta informació sobre el sòl i el subsòl. El Mapa proporciona informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica adequada per donar suport al planejament territorial i urbanístic, a l'execució d'obres de les administracions públiques, a la prevenció i, en general, la gestió de riscos, així com a la resta d'activitats que necessitin informació geològica, edafològica o, en general, geotemàtica.

El Mapa Geològic de Catalunya és un conjunt de conjunts d'informació geològica, edafològica o geotemàtica que es representen al damunt d'un suport cartogràfic de tipus topogràfic. S'estructura en un conjunt de sis programes i projectes (Geotreballs) que tenen com a finalitat generar la informació geològica, edafològica i geotemàtica de base i facilitar la seva representació gràfica.

Els continguts dels fulls són essencialment descriptius, encara que, com tots els mapes geològics, edafològics i geotemàtics, tenen un determinat component interpretatiu.