• Imprimeix

Llegenda de les variables biofísiques

Carboni Aeri Total - CAT (t C/ha)

És l'estoc carboni (C) corresponent a la biomassa aèria total (BAT). S'obté multiplicant el valor de la BAT de cada espècie present a la parcel·la per la concentració de carboni corresponent.

Llegenda variable CAT. 12 intervals (0 fins a >200)

Biomassa Aèria Total - BAT (t/ha)

És la biomassa (pes sec) de tota la part aèria de tots els arbres vius de diàmetre normal (DN) ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. Aquesta biomassa inclou el tronc, les branques i les fulles. S'obté aplicant a cada arbre mesurat l'equació al·lomètrica que relaciona la BAT de l'arbre segons l'espècie, diàmetre normal i alçada. La BAT s'obté com la suma per tots els arbres de la parcel·la reescalant a valors per hectàrea.

Llegenda variable BAT. 12 intervals (0 fins a >400)
Volum Amb Escorça - VAE (m3/ha)

És el volum del tronc des de la base fins a l'àpex de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. S'obté a partir de la fórmula que permet calcular el volum del tronc de cada arbre mesurat a la parcel·la de mostreig segons el seu diàmetre normal, la seva alçada i el seu coeficient de forma.

Llegenda variable VAE. 12 intervals (0 fins a >500)

Biomassa Foliar - BF (t/ha)

És la biomassa de fulles (pes sec) dels arbres vius expressat per hectàrea. S'obté aplicant a cada arbre mesurat l'equació al·lomètrica que relaciona la biomassa de fulles segons l'espècie i el diàmetre normal. La BF s'obté com la suma per tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm de la parcel·la reescalant a valors per hectàrea.

Llegenda variable BF. 12 intervals (0 fins > 10)
Àrea Basal - AB (m2/ha)

És la suma de la superfície corresponent a tots els troncs dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea.

Llegenda variable AB. 12 intervals (0 fins a >100)

Fracció de Cabuda Coberta - FCC (%)

S'entén com a recobriment arbori. És la suma de la superfície de les capçades de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. S'obté aplicant a cada arbre mesurat a la parcel·la de mostreig l'equació al·lomètrica que relaciona el diàmetre de capçada segons l'espècie amb el seu diàmetre normal. El recobriment així calculat és un valor que pot superar el 100% a causa del solapament de les capçades.

Llegenda variable FCC. 10 intervals (0 fins a >150)

Diàmetre Normal Mitjà - DBHm (cm)

És la mitjana del diàmetre normal corresponent a l'àrea basal mitjana dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea, és a dir, de l'àrea basal (AB) dividida pel nombre d'arbres per hectàrea.

Llegenda variable DBHm. 12 intervals (De <=7.5 fins a >40)

Alçada mitjana - Hmitjana (m)

És la mitjana de l'alçada de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm mesurats a la parcel·la.

Llegenda variable Hmitjana. 11 intervals (De <=3 fins a >30)

Valors nuls (-9999)

Corresponen a píxels on no s'ha pogut determinar el valor de la variable. Es representen en color blanc.