• Imprimeix

Geologia i sismicitat

Línia d’alta velocitat Figueres-Perpinyà (2015)

Contracte amb TP-Ferro i el BRGM per emetre comunicats urgents i automàtics en cas de terratrèmol que pugui pertorbar el funcionament dels trens que circulen per la línia d’alta velocitat en el tram Figueres-Perpinyà, segons els protocols definits amb TP-Ferro.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); TP-Ferro, Espanya-França; Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), França.

 

Wi-GIM Xarxa remota de sensors per al monitoratge de la inestabilitat del terreny (2014-2017)

El projecte té l’objectiu de desenvolupar, implementar i provar una innovadora xarxa de sensors sense fils (WSN) per al seguiment superficial 3D de les deformacions del terreny, com esllavissades i enfonsaments. Es proposa construir i demostrar la viabilitat d’un sistema de baix cost (sistema Wi-GIM) que permet una monitorització de les deformacions remota i precisa. Es basa en dos tipus de dispositiu sense fil: els nodes sensors (SN) i les estacions base (BS). El moviment de la superfície es detecta mitjançant l’adquisició de la posició (x, z) de cada un dels SN organitzada en una WS. La posició és determinada per la integració innovadora de tecnologia de gran ample de banda (LB), capaç de detectar les coordenades 3D del sensor amb un error submètric, amb el radar d’ona contínua (CWR), que permet disminuir l’error per sota del cm.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i altres organismes participants: International Consortium on Advanced Design (ICAD); Dipartamento di Scienze della Terra (Università degli Studi di Firenze), Itàlia; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Itàlia; Regione Emilia Romagna (RER), Itàlia.

Cofinançament: Programa LIFE+ (UE).

 

ALERTES-RIM. Alerta Sísmica Precoç: Sistema regional i in situ per a la regió iberomagrebina (2014-2016)

Els sistemes d’alerta sísmica precoç (SASP) són unes de las eines més eficaces i innovadores desenvolupades en la darrera dècada i les que han creat més expectació entre les institucions mundials involucrades en l’estudi i la gestió del risc sísmic. L’objectiu d’un SASP és prevenir i minimitzar els danys dels terratrèmols.

La finalitat del projecte ALERTES-RIM és desenvolupar un SASP per a la regió iberomagrebina que inclou els terratrèmols que afecten Portugal, Espanya, Marroc i Algèria, i rendibilitzar els resultats obtinguts en un projecte previ (ALERT-ES) en què van participar les mateixes institucions.

Els aspectes més rellevants del projecte ALERTES-RIM són: la inclusió de tota la regió iberomagrebina en el SASP, la utilització de diversos paràmetres corregits per l’efecte de lloc per a l’obtenció de lleis empíriques de la magnitud, la determinació d’una equació de predicció del moviment del sòl per a tota la regió, la generació de sismogrames teòrics per a suplir la carència de registres digitals de grans terratrèmols, el desenvolupament conjunt d’un SASP regional i in situ per a la zona, l’optimització dels temps de reacció i l’avaluació de la incorporació de dades GPS en el SASP.

Universidad Complutense de Madrid (UCM); Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Cadis, Espanya; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad.

 

DinSAR a la ciutat de Bogotà (2014)

L’ICGC va estudiar, amb tècniques d’interferometria diferencial amb radar d’obertura sintètica (DinSAR), l’evolució de les subsidències del terreny a la ciutat de Bogotà durant el període 2011-2012, a partir d’imatges de satèl·lit.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i altres organismes participants: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Alcaldia de Bogotà, Colòmbia.

Finançament: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Bogotà, Colòmbia.

 

iCoast. Sistema integrat d’alerta costanera (2013-2015)

El principal objectiu és desenvolupar una eina (iCoast: Integrated Coastal Alert System) per a gestionar riscos costaners causats per onades extremes i nivells alts del mar en àrees costeres europees. ICoast serà utilitzat com un sistema d’alerta primerenca (Early Warning System) per a predir fenòmens tempestuosos i com una eina per ajudar a la presa de decisions per a gestors de la costa. Els principals objectius d’iCoast seran les platges urbanes i obres de defensa costeres i infraestructures on es registren la majoria de víctimes. El projecte, de dos anys, realitzarà un prototip d’un sistema d’alerta primerenca costanera que inclourà els protocols d’intervenció i la informació d’alerta i un mapa dels riscos costaners més rellevants i els perills associats a la costa oest mediterrània. Això permetrà definir una sèrie de directrius i bones pràctiques i les lliçons apreses en les intervencions.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i altres organismes participants: Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners; Soluciones de Ingeniería Marítima Operacional (SIMO), Espanya; Servei Meteorològic de Catalunya (SMC); Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT, INT ES); Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action (ITHACA), Itàlia; University College Cork (Coastal and Marine Research Centre, CMRC), Irlanda.

Finançament: Civil Protection instrument (UE).

 

GAL. Galileo for gravity (2012-2014)

L’objectiu del projecte GAL és l’estudi i l’establiment de “l’estat de l’art” sobre la metodologia necessària per a la determinació del camp gravimètric de manera precisa i en alta resolució, mitjançant gravimetria cinemàtica aerotransportada (Kinematic Airborne Gravimetry – KAG), a partir de les dades del sistema de posicionament global (GPS), el sistema de navegació geoestacionari europeu (EGNOS), el futur sistema de posicionament GALILEO i “strapdown inertial measurement units” (IMU), i la seva posterior integració amb els models globals gravimètrics derivats del satèl·lit europeu GOCE.

Galileian Plus, s.r.l., Itàlia; Politecnico di Milano, Itàlia; Consorci Institut de Geomàtica, Espanya; DEIMOS Engenharia, SA, Portugal; Institut Geològic de Catalunya (IGC); École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suïssa.

Finançament: 7è Programa Marc.

 

ALERT-ES. Sistema d’alerta precoç: aplicació al sud d’Espanya C-3 (2011-2013)

Es proposa estudiar la viabilitat d'un Sistema d'Alerta Sísmica Precoç (SASP) per als terratrèmols potencialment destructors que tenen lloc a la zona del Cap de Sao Vicente - Golf de Cadis, partint dels aplicatius de temps real existents a l'IGC.

Institut Geològic de Catalunya (IGC); Universidad Complutense de Madrid, Espanya; Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Espanya.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya.

 

FASE. Fractures: Anisotropia sísmica i elèctrica (2011-2012)

L'objectiu del projecte és desenvolupar i testejar mètodes de mesura i d'inversió conjunta de dades geoelèctriques i sísmiques, per estudiar aspectes d’anisotropia i fluxos d'aigua en zones d'interès miner. Les zones d'estudi són un laboratori subterrani de baix nivell de soroll (Laboratoire Souterrain à Bas Bruit - LSBB) a prop de Rustrel (Marsella), i un emplaçament d’AREVA a Lodeva (Montpeller). Es preveu fer un monitoratge per testejar, en una configuració 2D i/o 3D, les hipòtesis de treball relacionades amb la variació de l'anisotropia sísmica i elèctrica segons el tipus de reompliment de les fractures. Es desenvoluparà un programari d'inversió conjunta sísmica i elèctrica i es construiran models anisòtrops 3D en laboratori per testejar les propietats anisòtropes en un medi controlat.

Université Paris Sud, França; Université Nice, França; Université de Pau, França; Institut für Geophysik (Universität Münster), Alemanya; UB-Geomodels, Espanya; Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), França.

 

Classificació dels sòls on s’ubiquen les noves estacions accelerogràfiques del LIS, fent servir mètodes basats en vibracions ambientals, Costa Rica (2011-2012)

L'objectiu del projecte és la classificació de les noves estacions accelerogràfiques a Costa Rica, aplicant tècniques de prospecció sísmica passiva. S'estudiaran 10 emplaçaments amb estacions ja instal·lades i 10 emplaçaments en roca per instal·lar-hi nous equips. L'objectiu principal és aprofitar l'experiència, tant en el treball de camp com en el processament de dades, que han adquirit el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de Costa Rica (LIS) i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universitat de Costa Rica (UCR); Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Comisión de Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CONICIT), Costa Rica; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), Costa Rica.

 

Intercanvi experiències Delft (2010-2013)

Intercanvi d’informació i col·laboració amb la Universitat Tècnica de Delft (TU Delft) en aspectes de cartografia, geotècnia (tècniques de mostreig i laboratori), geofísica, riscos geològics, recursos hídrics, sensors remots i imatges de satèl·lit. L’IGC dona suport en el treball de camp dut a terme per la TU Delft a Catalunya.

Technische Universiteit Delft, Països Baixos; Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Organismes participants

 

PIERCO2. Avanç en investigació electromagnètica de reservoris geològics de CO2 (2010-2013)

Desenvolupament d'una metodologia per aplicar mètodes electromagnètics i de prospecció sísmica passiva per a la caracterització d'emplaçaments idonis per a l'emmagatzematge de CO2, el monitoratge i la modelització. La validació de la metodologia es fa  en una zona pilot de la conca bascocantàbrica (Hontomín, Burgos), proposada per CIUDEN, i s'aplica en una zona de la conca intermèdia proposada per l'IGME.

Universitat de Barcelona (UB); Institut Geològic de Catalunya (IGC); Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya.

 

Transferència d’experiències en microzonificació sísmica en zones urbanes. Salta, Argentina (2010)

Intercanvi d'experiències sobre les investigacions relacionades amb la resposta del sòl a les vibracions sísmiques causades per sismes moderats i intensos, presentades per cada grup de treball d'ambdues institucions. Amb aquests coneixements, i en funció dels recursos disponibles de les dues institucions involucrades, es defineix un possible projecte de recerca conjunta, dins d'un marc de cooperació mútua, en el qual les dues parts contribueixen amb el seu coneixement en el desenvolupament i l'aplicació de diferents tècniques en àrees prèviament acordades per a ser estudiades i treballades.

Institut Geològic de Catalunya (IGC); Universidad de Salta, Argentina.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Espanya.

 

COSMO SkyMed (2010)

En el marc del projecte per a l’explotació dels productes SAR (Synthetic Aperture Radar) de la constel·lació de petits satèl·lits per a l’observació de la conca mediterrània (COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation, COSMO-SkyMed), l’ICC va participar en la proposta “Continuous subsidence monitoring using COSMO-SkyMed constellation”.

El projecte proposat es va basar en la utilització de la constel·lació COSMO-SkyMed per a la generació de mapes de deformació del terreny d’alta qualitat, utilitzant interferometria diferencial SAR. Les capacitats polarimètriques i d’alta resolució de la constel·lació suposen una millora dels resultats actuals. Aquestes dades, combinades amb dades ERS-1/2, ENVISAT, ALOS, TerraSAR-X i Radarsat-2 proporcionaren grans sèries temporals per a la detecció de moviments de deformació del terreny, normalment lents, causats per explotacions mineres, sobreexplotació dels aqüífers, construcció d’infraestructures o processos naturals. Els resultats DInSAR es varen comparar amb mesuraments de camp i es validaren utilitzant informació geològica i geofísica del subsol per determinar i caracteritzar les causes de la subsidència i avaluar la seva perillositat.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Itàlia.

Finançament: Sense contraprestació econòmica.

 

SISPYR. Sistema d'Informació Sísmica dels Pirineus (2009-2013)

El programa té per objectius la posada en marxa d'un sistema comú d'adquisició de dades sobre els terratrèmols i una millor adequació dels mitjans científics per a la preparació de la gestió de la crisi sísmica al massís dels Pirineus.

Institut Geològic de Catalunya (IGC); Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), França; Observatoire Midi-Pyrénées, França; Instituto Geográfico Nacional, Espanya; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya.

Finançament: Fons FEDER (programa POCTEFA 2007-2013) i Région Languedoc Roussillon.

[+info:] SISPYR

 

IMERNET. Xarxa iberomagribina de reducció de risc de terratrèmols (2008-2012)

Els terratrèmols no reconeixen fronteres i els grans xocs que tenen lloc a la regió iberomagribina, on s'inclouen Algèria, Marroc, Portugal, Espanya i Tunísia, poden afectar alguns d'aquests països, sovint amb conseqüències catastròfiques; per tant, el seu estudi requereix la cooperació entre aquests països. Aquest projecte també és el marc per a reforçar la importància de col·laboracions bilaterals i multilaterals per a la recerca i el desenvolupament, la capacitació, la transferència tecnològica i l’intercanvi de dades i de personal.

Algèria: Centre de Recherche en Astronomie et Géophysique, Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, Université de Bab Ezzouar. Marroc: Institut Scientifique, Université Mohammed V, Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique. Portugal: Instituto de Meteorologia, Universidade de Évora. Tunísia: Institut National de la Météorologie. Espanya: Institut Geològic de Catalunya (IGC), Universidad Complutense de Madrid, Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Instituto Geográfico Nacional.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

CASABLANCA. Intercanvi d’experiències de sismògrafs submarins (OBS) entre observadors mediterranis de tsunamis (2008-2009)

Suposa una millora en la xarxa sísmica catalana. El sensor de pressió de l’OBS participarà en la xarxa europea de predicció de tsunamis del Mediterrani occidental. L'intercanvi d'experiències entre Catalunya i Niça és de gran interès, tenint en compte que la implementació del sismòmetre submarí (OBS) permanent, integrat en una xarxa de sismicitat en temps real, va ser pionera a Espanya.

Institut Geològic de Catalunya (IGC); Observatori de l'Ebre, Espanya; Centre Geosciences Azur - Geoazur, França.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya.

 

Interferometria per a la determinació de subsidències a Bogotà-2 (2008-2009)

Estudi interferomètric diferencial SAR (DInSAR) que permeté determinar l’evolució de les subsidències del terreny a la ciutat de Bogotà, durant el període 2006-2008, i avaluar el potencial de l’eina d’avaluació DInSAR en el seguiment de fenòmens de remoció en massa. Els resultats permeteren, posteriorment, l’adopció de mesures de prevenció del risc per subsidència, i van permetre quantificar els desplaçaments verticals del terreny i la velocitat d’ocurrència d’aquests desplaçaments; zonificar d’acord amb els nivells de subsidència; valorar la influència dels períodes hivernals en l’ocurrència del fenomen; avaluar el potencial de l’eina per al seguiment de fenòmens de remoció en massa; definir, amb base als resultats, les necessitats de seguiment futur i avenç en el coneixement.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Colòmbia.

Finançament: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Colòmbia.

 

SISNEPI. Ús de tècniques avançades per a estudis integrats de sismicitat, estructura superficial i perillositat sísmica en el nord-est de la península Ibèrica (2007-2010)

Aquest projecte té com a objectiu establir l'exposició a riscos geoambientals, en particular sísmics, del nord-est de la península Ibèrica, mitjançant la millora del coneixement d'aspectes que són fonamentals per a l'avaluació de la perillositat sísmica, entre els quals cal destacar l'estructura superficial de l'escorça, la caracterització de la sismicitat i la determinació del moviment del sòl com a conseqüència dels terratrèmols.

Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya.

 

NERIES. Xarxa d’infraestructures de recerca per a la sismicitat europea (2006-2010)

Els objectius del projecte són el monitoratge i l'estudi dels processos dels terratrèmols i la mitigació dels seus efectes. Amb aquest objectiu, el projecte NERIES integra les infraestructures de recerca relacionades amb l'estudi de la sismicitat.

NERIES és un consorci de 25 universitats i centres de recerca que comparteixen l'experiència i les infraestructures en el camp de la sismologia: ORFEUS, EMSC, ETHZ, KNMI, UU, CEA-LDG, UJF- LGIT, IPGP, GFZ, UP, INGV, DPC-SAPE, Imperial, BGS, NORSAR, ITSAK, KOERI, FFCUL, IST, IGC, AWI, UNLIV, NIEP, ZAMG, NOA-IG.

Finançament: 6è Programa Marc de la UE (Integrated Infrastructure Initiatives).

[+info:] NERIES

 

RISTE-COSTE. Efectes de terratrèmols i tsunamis en zones costaneres espanyoles (2006-2009)

Avaluació dels efectes del moviment del sòl produït per terratrèmols que tenen lloc al golf de Cadis i els efectes de tsunamis a la badia de Cadis i a diversos punts de la costa mediterrània espanyola.

Institut Geològic de Catalunya (IGC); Universidad Complutense de Madrid, Espanya; Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Espanya.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya.

 

Interferometria per a la determinació de subsidències a Bogotà-1 (2006-2007)

L’ICC va realitzar un estudi mitjançant tècniques d’interferometria diferencial amb radar d’obertura sintètica (DInSAR), amb l’objectiu de determinar l’evolució de les subsidències del terreny a la ciutat de Bogotà durant el periode de temps comprès entre 1992 i 2005.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Colòmbia.

Finançament: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. (FOPAE), Colòmbia.


Grup de Recerca Consolidat: Processos geològics actius i risc (2005-2013)

L'objectiu principal del grup de recerca és l'estudi dels processos geològics actius i la perillositat. Per això és bàsic un estudi d'identificació dels processos actius, anàlisi dels fenòmens, monitoratge dels processos i catàleg dels processos geològics actius. En primer lloc cal un estudi detallat per a cada tipus de risc, el qual es realitzarà pels diferents equips de treball (sismologia, esllavissades, subsidències, allaus...) i, paral·lelament, es farà un estudi multirisc per avaluar les metodologies de tractament d'aquestes dades d'una forma integrada.

Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, Espanya.

 

Metodologia per a la gestió del risc de moviment del sòl sota l’escenari de política d’assegurances (RISCMASS) (2004-2006)

Projecte sobre l’estudi dels moviments del terreny, mitjançant interferometria radar, estudis geofísics i establiment d’una xarxa d’anivellament per a la definició dels models de moviments del sòl, elaboració de mapes de risc i anàlisi sobre polítiques d’assegurances.

El paper de l’ICC en aquest projecte fou treballar sobre una zona pilot (conca potàssica), fent l’anàlisi de la problemàtica mitjançant interferometria radar, estudis geofísics i establiment d’una xarxa d’anivellament. També es va dissenyar i realitzar una base de dades i un SIG sobre els riscos dels moviments del sòl en aquesta zona.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI), Regione Calabria, Itàlia; Protezione Civile, Regione Siciliana, Itàlia; Universitat d’Alacant, Alacant, Espanya; National Observatory of Athens (NOA), Atenes, Grècia.

Finançament: Programa INTERREG IIIB MEDOC.

 

ERSE. Escenaris realistes de risc sísmic a Espanya (2003-2006)

Avaluació dels efectes sísmics a Màlaga i la Cerdanya. Comparació amb danys reals generats pels terratrèmols de Girona (1428) i de Màlaga (1680).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universidad Complutense de Madrid, Espanya; Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Espanya.

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, Espanya.

 

CASABLANCA. Caracterització de la detectabilitat d'un sismògraf submarí (OBS) permanent, per a l'estudi de la sismicitat i el risc sísmic (2003-2006)

El projecte inclou el desenvolupament i la implementació, per primera vegada a Espanya, d'un sismòmetre submarí (OBS) permanent, integrat en una xarxa de sismicitat en temps real, instal·lat a uns 50 km de la costa de Tarragona, prop de la plataforma petroliera Casablanca. A més del sensor sísmic, s'ha instal·lat un sensor de pressió que s'utilitza, entre d’altres aplicacions, per a detectar ones marines generades per terratrèmols submarins.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatori de l'Ebre, Espanya; RSE, Espanya; Repsol, Espanya.

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, Espanya.

 

Informació automàtica de danys sísmics (ISARD) (2003-2006)

L’objectiu fou la zonificació transfronterera i unificada dels Pirineus, per obtenir informacions preventives i operacionals del risc sísmic sense la distorsió que pogués ocasionar la frontera Espanya-França. Es va preveure la instal·lació de 3 accelerògrafs a França, 2 estacions sísmiques a Catalunya i 1 accelerògraf a Andorra, i la posada a punt del sistema automàtic d’estimació de danys.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Montpeller, França; Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs-sur-Marne, França; Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Ajuntament de Puigcerdà, Espanya; Centre de Recerques en Ciències de la Terra, Andorra.

Finançament: Fons FEDER de la Unió Europea (programa INTERREG III).


Risc sísmic al Principat d’Andorra (2002)

Es va dur a terme la recopilació de dades geotècniques de diferents zones de la vall per tal de caracteritzar els paràmetres dinàmics del sòl de la vall. Amb aquestes dades es va procedir a estimar les funcions de transferència sísmica amb un mètode 1D lineal equivalent (proShake). D’altra banda, es va realitzar una campanya de registre del soroll sísmic per caracteritzar, experimentalment, els períodes predominants de resposta dels sòls. Amb tot això es va fer una zonificació sísmica preliminar.

També es va estudiar la possibilitat d’esllavissades produïdes per terratrèmols. Es va adoptar una metodologia desenvolupada a Califòrnia i es va aplicar a les litologies i pendents existents a Andorra, utilitzant com a terratrèmol d’entrada valors compatibles amb els estudis de perillositat que s’havien portat a terme als Pirineus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut d'Estudis Andorrans, Andorra.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Estudi dels efectes sísmics locals a Andorra (2002)

Estudi preliminar de la microzonació sísmica de les zones més urbanitzades d’Andorra, comprenent l’estimació de les funcions d’amplificació del moviment sísmic, tant en la zona de les valls com en els vessants muntanyosos, i un estudi del perill de generació d’allaus causades per terratrèmols.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut d'Estudis Andorrans, Andorra.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

European-Mediterranean Seismic Hazard Map 1:5.000.000 (2002-2003)

Elaboració dels processos d’edició i publicació del mapa en qüestió.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); European Sismological Commission; International Geological Correlation Program.

Finançament: Schweizerischer Erdbebendienst (SED), Zuric, Suïssa.

 

Sísmica de reflexió del Principat d’Andorra (2002-2003)

Estudi geofísic a la cubeta de sobreexcavació glacial d’Andorra la Vella (des de Santa Coloma fins a Andorra la Vella).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre de Recerca en Ciències de la Terra (CRECIT), Encamp, Andorra.

Finançament: Centre de Recerca en Ciències de la Terra (CRECIT), Encamp, Andorra.

 

Avaluació de la perillositat sísmica, efectes del sòl i interacció sòl-estructura en una conca instrumentada (EUROSEISRISK) (2002-2004)

L’objectiu del projecte fou la validació de programes de càlcul, tant dels efectes d’ampliació locals com de la interacció sòl-estructura de la sismicitat de la vall de Volvi - Tessalònica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, París, França; Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Alemanya; Università degli Studi di Trieste, Itàlia; University of Tokyo, Japó; Univerzita Komenského, Bratislava, Eslovàquia.

Finançament: Programa: Energy, Environment and Sustainable Development de la Unió Europea.


Xarxa Temàtica de Física, Geologia i Enginyeria dels Terratrèmols (2001-2006)

Organització de reunions de treball encaminades a fomentar la col·laboració entre els investigadors dels diferents grup integrants i també de grups externs invitats a participar.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (UPC), Espanya; Observatori Fabra, Espanya; Observatori de l'Ebre, Espanya; Física de la Terra (UB), Espanya; Departament de Geodinàmica i Geofísica (UB), Espanya; Física de terratrèmols i els seus efectes (ICTJA-CSIC), Espanya; Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC), Espanya.

Finançament: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, Espanya.

 

Xarxa sísmica de la República Dominicana (2001)

Es va realitzar la inspecció dels treballs d’instal·lació d’una xarxa sísmica de vigilància i d’una xarxa d’accelerògrafs, així com del seu funcionament, durant els anys 1998-2000. Es van elaborar els corresponents informes per a Aurensa, organisme supervisor dels treballs de risc sísmic duts a terme a la República Dominicana per diferents organismes nacionals i internacionals per compte de la Unió Europea.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); AURENSA, Madrid, Espanya.

Finançament: Unió Europea.

 

Metodologia avançada d’escenaris de risc sísmic amb aplicacions a ciutats europees (RISK-UE) (2001-2003)

L’objectiu del projecte fou desenvolupar una metodologia general i modular per a la realització d’escenaris de danys sísmics, tenint en compte les especificitats de les ciutats europees, incloent els edificis d'habitatges i els històrics. Es basa en l’avaluació de la perillositat sísmica, en l’inventari sistemàtic i les tipologies dels elements de risc, i en l’anàlisi del valor i de la vulnerabilitat d’aquests elements. La metodologia es va aplicar a set ciutats europees, entre les quals hi havia Barcelona.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS), Skòpie, Macedònia; Universitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB), Bucarest, Romania; Politecnico-Structural Engineering Department (POLIMI), Milà, Itàlia; Land Use Planning and Natural Risks (BRGM), Marsella, França; Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratory of Seismic Mechanics and Earthquake Engineering, Sòfia, Bulgària.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.


Pianure alluvionali i Che cosa è una carta geologica? (1999-2000)

Preparació i edició, en llengua italiana, de l’opuscle en anglès “Alluvial Plains” (realitzat per l’ICC, el Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, el Rijks Geologische Dienst dels Països Baixos i el Magyar Geológiai Szolgálat d’Hongria) i de l’opuscle en català “Què és un mapa geològic?” (publicat per l’ICC).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.

Finançament: Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia.

 

PALEOSIS (1998-2000)

Projecte de dos anys de durada per a l’avaluació de la potencialitat de grans terratrèmols a regions de poca activitat sísmica actual. La metodologia emprada es basava en què els desplaçaments cosísmics repetits en una falla amb sediments joves condueixen a tenir registres dels terratrèmols en forma d’expressions morfològiques típiques.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; Geologisches Landesamt, Alemanya; Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, París, França; Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente, Itàlia; Geologische Dienst Nederland, Països Baixos; Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Països Baixos; Universität zu Köln, Alemanya.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.

 

Recerca amb sísmica de refracció a l’àrea d’Ainsa (1997-1998)

Realització de perfils sísmics amb una profunditat de 500-600 metres. Aquests perfils servien per definir l’evolució geològica de la conca d’Ainsa (Aragó).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Department of Geological Sciences (University College London), Regne Unit.

Finançament: Department of Geological Sciences de la University College London, Regne Unit.

 

European Alluvial Plains (1996-1997)

Elaboració d’un llibre de divulgació científica sobre la geologia de les planes al·luvials, la seva formació i la interrelació amb els riscos que es deriven de l'ocupació humana en aquestes planes.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Servizio Cartografico e Geologico de la Regione Emilia-Romagna, Bolonya, Itàlia; Rijks Geologische Dienst, Haarlem, Països Baixos; Magyar Geológiai Szolgálat, Budapest, Hongria.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


EUROSEISMOD. Desenvolupament i validació experimental de tècniques avançades de modelització en sismologia i enginyeria sísmica (1996-1998)

Continuació del projecte EUROSEISTEST. Desenvolupament de mètodes per a la modelització dels moviments del sòl i de les estructures produïdes per terratrèmols, i validació dels mètodes mitjançant experimentació de la xarxa de Volvi - Tessalònica. Es consideren mètodes 1D, 2D i 3D, lineals i no lineals, a més del calibratge de mètodes de microzonació sísmica en zones urbanes i la seva aplicació a diverses ciutats europees: Tessalònica, Barcelona, Benevento, Niça, Grenoble, Lisboa i Lieja.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Université de Grenoble), França; Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Laboratoire de Géologie de l'Ingénieur, d'Hydrogeologie et de Prospection Géophysique, Lieja, Bèlgica; Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, Portugal; Istituto di Geodesia e Geofisica, Trieste, Itàlia; National and Kapodistrian University of Athens, Grècia; Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal; Centre d'Études Techniques de l'Équipement, Aix-en-Provence, França; Laboratoire de Ponts et Chaussées, Niça, França; Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Materiaux, París, França; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Espanya; Aalborg Universitet, Dinamarca.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment and Climate) de la Unió Europea.


Instal·lació d’una xarxa sísmica digital per caracteritzar la sismicitat de la regió de Salta (Argentina) (1995-1996)

Va consistir en el desenvolupament d’uns equips digitals d’adquisició de dades sísmiques, basats en ordinador personal portàtil i la seva posada en funcionament a Salta (Argentina). Anàlisi de les dades registrades amb aquesta xarxa sísmica digital.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universidad Nacional de Salta, Argentina; Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Espanya; Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Granada, Espanya.

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia (Programa de Cooperación con Iberoamérica), Madrid, Espanya.


Catàleg bàsic de terratrèmols europeus i base de dades per a l’avaluació de la sismicitat a llarg termini i del risc sísmic (BEECD) (1995-1997)

L’objectiu d’aquest projecte era iniciar la compilació d’un catàleg sísmic europeu, adient per a l’avaluació del risc sísmic amb criteris homogenis. Una part important del projecte va consistir en l’establiment de metodologies rigoroses per a l’elaboració de catàlegs sísmics, tant pel que fa a dades de sismicitat històrica com a dades de sismicitat instrumental.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Milà, Itàlia; Geo Forschung Zentrum, Potsdam, Alemanya; Imperial College London, Londres, Regne Unit; Osservatorio Geofisico Sperimentale, Trieste, Itàlia; National and Kapodistrian University of Athens, Grècia; Schweizerisch Erdbebendienst, Zuric, Suïssa; British Geological Survey, Edimburg, Regne Unit; Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, Bèrgam, Itàlia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.


ResPyr (1995-2005)

Projecte de recerca per estudiar els moviments corticals a ambdós vessants dels Pirineus, emprant mètodes i tècniques de geodèsia espacial. Les fases del projecte dels anys 1995 i 1997 foren les següents: primera campanya d’observació a la part oriental dels Pirineus (1995); primera campanya d’observació a la part occidental dels Pirineus (1997).

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Universitat de Barcelona, Espanya; Escola d'Enginyers Tècnics en Topografia de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Experimentació comparativa d’instruments de registre de moviments sísmics intensos a Veletri, Itàlia (1994-1995)

Aquest projecte va consistir en la realització de proves comparatives de funcionament de diferents sistemes de registre de moviments intensos produïts per terratrèmols. En particular, un sistema desenvolupat a l’ICC es va comparar amb d’altres de comercials disponibles a Itàlia.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Ente Nazionale della Energia Elettrica (ENEL), Roma, Itàlia; Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Roma, Itàlia.

Finançament: Ministeris d’assumptes exteriors d’Itàlia i Espanya.


Interferometria Radar (1993)

Desenvolupament d'un prototip i celebració d'un seminari-taller per a presentar la potencialitat de la interferometria de radar, especialment en l'àmbit del fenomen de la subsidència, anàlisi de problemes i seguiment.

Servei Geològic de Catalunya (SGC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

Finançament: Organismes participants.

 

Realització de perfils sísmics de reflexió a l’Illa de la Reunió, dins d’un projecte d’estudi de risc volcànic (1993)

L’objectiu d’aquest projecte fou investigar la possibilitat de detectar l’heterogeneïtat 3D del volcà actiu Piton de la Fournaisse, mitjançant la realització de diferents experiments de sísmica, provant diferents geometries font-receptor.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Laboratoire de Sismologie Expérimentale (Institut Physique du Globe), París, França; Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC), Barcelona, Espanya; École et Observatoire de Physique du Globe (EOPG), Estrasburg, França; Université de Pau, França; Office pour la Recherche Scientifique et Technique d'Outremer (ORSTOM), Villefranche-sur-Saone, França.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.


Estudi del terratrèmol de l’any 1373 al Pirineu central (1993-1994)

Va consistir en la recopilació i l’anàlisi d’informació documental d’arxiu referent als terratrèmols de l’any 1373 al Pirineu central, la seva anàlisi històrica i interpretació sismològica, i la contribució a l’avaluació de la perillositat sísmica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Orleans, França; Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, Espanya.

Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), França; Observatoire Royal de Belgique, Bèlgica; Universitat de Barcelona.


EUROSEISTEST. Volvi-Tessalònica: Un lloc de test per a la sismologia i l’enginyeria sísmica (1993-1996)

Estudi de la influència dels sediments en el moviment sísmic del sòl i els seus efectes sobre les estructures. Es va definir una zona de test a Volvi-Tessalònica on s’instal·laren una sèrie de sensors amb els seus corresponents sistemes d’adquisició de dades, amb la finalitat de tenir informació detallada del moviment en emplaçaments de característiques geotectòniques diferents. Es realitzaren diverses campanyes amb mètodes geofísics i geotècnics per a la caracterització del subsol i es va construir i instrumentar un model d’edifici a escala reduïda.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Aristotle University of Thessaloniki, Grècia; Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Université de Grenoble), França; Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Tessalònica, Grècia; Université de Liège, Bèlgica; Istituto di Geodesia e Geofisica, Trieste, Itàlia; National and Kapodistrian University of Athens, Grècia; Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (Instituto Superior Tecnico), Lisboa, Portugal; Centre d'Études Techniques de l'Équipement, Aix-en-Provence, França.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment) de la Unió Europea.


Tècniques d’instrumentació sísmica aplicada a la vulcanologia. Experimentació a l’Antàrtida (1992-1993)

Aquest projecte va consistir en el desenvolupament d’instrumentació sísmica i aplicació en el registre d’activitat sísmica associada al vulcanisme a l’illa Decepció.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Museo Nacional de Ciencias Naturales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC), Madrid, Espanya; Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Granada, Espanya.

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia (Programa: Antártico), Madrid, Espanya.


Posada a punt de mètodes per al càlcul de moviments forts del sòl produïts per terratrèmols. Aplicació a l’experiment d’Ashigara Valley (Japó) (1992-1994)

Adaptació i desenvolupament de programari per a l’anàlisi d’efectes locals en moviments sísmics. Aplicació de la resposta de sòls a l’experiment internacional d’Ashigara Valley al Japó.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Université de Grenoble), França.

Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Université de Grenoble), França; Centre Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), Barcelona, Espanya.


Mètodes d’estudi de la sismicitat – xarxes instrumentals (1991-1995)

Instal·lació i adaptació de maquinari i programari per a la transmissió telefònica, i anàlisi de dades sísmiques de Catalunya.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Université de Grenoble), França.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


PotSis: Potencialitat Sísmica (1991-2001)

Projecte de recerca de quantificació de la distribució actual de les deformacions tectòniques, per poder realitzar les estimacions dels períodes de retorn de sismes destructors al Pirineu oriental, aplicant tècniques geodèsiques per a la mesura dels moviments corticals recents. Aquest projecte interdisciplinari inclou estudis geodèsics, sismològics, de neotectònica, de sismicitat històrica, etc. Com a fases del projecte cal esmentar: disseny i monumentació de la xarxa (24 vèrtexs); primera campanya d’observacions (1992); càlcul de les dades de la primera campanya PotSis’92; segona campanya d’observacions (1994); càlcul de les dades de la segona campanya PotSis094; anàlisi i comparació d’ambdues èpoques. Per les característiques de la zona i del treball, s’esperaven resultats significatius en un període de 10 anys, com a mínim.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, París, França; Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Université Montpellier II, França; GEOID, Montpeller, França; Géologie Tectonique, Environnement et Risques, Montpeller, França; Université des Sciences et Technique du Languedoc, Montpeller, França; aportació només tècnica de l'Institut für die Anwendung der Geodäsie in dem Bauwessen, Stuttgart, Alemanya.

Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya; Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire; Observatoire Midi-Pyrénées; GEOID; Géologie Tectonique, Environnement et Risques; Université des Sciences et Technique du Languedoc, França.


Determinació dels paràmetres font de terratrèmols amb registres de la xarxa d’accelerògrafs SMART-1 de Taiwan (1990-1992)

L’objectiu del projecte fou el desenvolupament i l’aplicació de mètodes d’anàlisi d’accelerogrames de moviments intensos per a l’obtenció de paràmetres focals de terratrèmols.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); University of California, Berkeley, Estats Units d’Amèrica.

Finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.

 

Observació i anàlisi de la sismicitat als Pirineus (1990-1995)

Va consistir en l’establiment, l'operació i el procés de dades d’una xarxa sísmica d’observació del Pirineu central-oriental. Les dades procedents de les estacions de camp es trametien via el satèl·lit Meteosat als centres de recepció de Barcelona i Tolosa. El resultat de l’anàlisi d’aquestes dades es publicà als butlletins anuals conjunts “Seismic activity in the Pyrenees”.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Observatoire Midi-Pyrénées, Tolosa, França.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Investigació de la sismicitat històrica a Europa (RHISE) (1989-1993)

Revisió d’alguns terratrèmols històrics europeus, principalment ocorreguts en zones frontereres, per posar a disposició de la comunitat un conjunt de dades de gran interès per a l’anàlisi de risc sísmic, a la vegada que s’establien metodologies comunes entre sismòlegs i historiadors europeus que treballaven en aquest camp.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Istituto per la Geofisica della Litosfera (Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR), Milà, Itàlia; Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Marsella, França; Imperial College London, Londres, Regne Unit; Observatoire Royal de Belgique, Brussel·les, Bèlgica; National and Kapodistrian University of Athens, Grècia; Centre Sismologique Euro-Mediterranéen, Estrasburg, França; Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, Lisboa, Portugal.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Climatology and Natural Hazards Research) de la Unió Europea.


Heterogeneïtat i anisotropia de la litosfera ibèrica (ILIHA) (1988-1990)

L’objectiu d’aquest projecte fou investigar l’heterogeneïtat lateral i vertical, i l’anisotropia sísmica de la litosfera en el domini hercinià de la península Ibèrica, mitjançant la realització de perfils sísmics profunds de gran escala i l’ampliació d’altres tècniques d’anàlisi de dades d’estacions sísmiques de banda ampla.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Madrid, Espanya; Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espanya; Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya; Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Cadis, Espanya; Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, Lisboa, Portugal; Universidade de Lisboa, Portugal; Universität Friedericiana Karlsruhe, Alemanya; Université Pierre et Marie Curie, París, França; Université Louis Pasteur, Estrasburg, França; Rijksuniversiteit Utrecht, Països Baixos; University of Leicester, Regne Unit; Dublin Institute for Advanced Studies, Dublín, Irlanda; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Itàlia; Københavns Universiteit, Copenhaguen, Dinamarca.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development de la Unió Europea.