• Imprimeix

Aludex

Caracterización de aludes catastróficos a través del estudio dendro-cronológico y nivo-climático

(REN2002-02768) Programa Nacional de I+D+I

(REN2002-02768) Programa Nacional de I+D+I

(REN2002-02768) Programa Nacional de I+D+I

(REN2002-02768) Programa Nacional de I+D+I

 

Entitat sol·licitant: Institut Cartogràfic de Catalunya. Unitat de Geologia. Grup de Neu i Allaus.
En col·laboració amb: Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia. Grup de Dendroecologia.
Finançat pel: Ministerio de Ciencia y Tecnología i Fondos FEDER.

 Durada del projecte: d'octubre de 2002 a octubre de 2005

Presentació

El projecte ALUDEX, que té per títol "Caracterización de aludes catastróficos a través del estudio dendro-cronológico y nivo-climático" queda emmarcat dins el "Programa Nacional de I+D" orientat a recursos naturals.
En el projecte, de tres anys de duració, hi participen l'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a entitat sol·licitant, amb la col·laboració de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
La datació de fenòmens allavosos antics és un àmbit d'estudi encara poc desenvolupat en el nostre país. Als Pirineus existeixen poques dades al respecte, la majoria de les quals, i de més precisió, corresponen als darrers 20 anys, en què apareixen els primers centres d'investigació i de predicció del perill d'allaus en aquesta serralada.

Per a determinar la perillositat del fenomen és necessari disposar de dades de la seva intensitat i també de la seva periodicitat. En aquest projecte pretenem donar un pas important pel que fa a la determinació de la periodicitat del fenomen. Existeixen diferents mètodes per a tal finalitat, amb diferents graus de precisió, aquests són: enquesta a la població, seguiment hivernal, ubicació del fenomen dins del seu marc nivometeorològic i datació a través de l'estudi dendrocronològic. Els primers mètodes han estat ja utilitzats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a l'elaboració de la sèrie Mapa de zones d'allaus de Catalunya 1:25 000, però són poc precisos per la inconcreció del primer i pel curt període d'observacions del segon. Els dos darrers mètodes han estat poc desenvolupats als Pirineus pel que fa a les allaus de neu. La seva aplicació serà, sens dubte, de gran interès, atesos els resultats obtinguts en camps afins.
Per a desenvolupar els mètodes es treballarà majoritàriament amb les allaus que es van desencadenar en la crisi de febrer de 1996. Aquesta és, fins a l'actualitat, la més important coneguda pel que fa al vessant sud dels Pirineus. Durant aquest període es van desencadenar allaus de dimensions extraordinàries que devastaren boscos i fins i tot zones habitades.

El projecte desenvoluparà els següents aspectes:

- Cartografia de les zones devastades el febrer de 1996 al Pirineu oriental a partir dels indicis actualment existents i a partir de les cartografies realitzades per l'esdeveniment. També es cartografiaran altres esdeveniments que es considerin extraordinaris. Se seleccionaran les zones d'allaus més representatives sobre les quals es treballarà.

- Caracterització de cadascun d'aquests esdeveniments extraordinaris des del punt de vista nivoclimàtic. D'una banda, es caracteritzaran les situacions meteorològiques que poden generar allaus d'aquestes característiques i s'establiran els períodes de retorn d'aquestes situacions. D'altra banda, es realitzarà el mateix treball des del punt de vista nivològic. Aquests treballs es faran a partir de l'estudi estadístic de sèries meteorològiques llargues així com de sèries nivometeorològiques.

- Caracterització de les allaus extremes a partir de l'estudi dendrocronològic dels arbres devastats per les allaus i dels arbres adjacent a aquestes. Aquest estudi es realitzarà a partir de la datació de les mostres extretes dels arbres i també a partir d'indicis externs i del tipus de vegetació.

Foto: Josep Sardanyés

Foto: Josep Sardanyés

- Finalment es desenvoluparà una metodologia de datació a partir dels dos mètodes aplicats i una anàlisi global dels mètodes existents.