• Imprimeix

Jornada "Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus". Presencial (a Tremp) i en línia

 

Quan

Data 21.10.2021

Horari

de 17.30 a 19.00 hores

On

En línia i presencial / Online y presencial / En ligne et présentiel

Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus
Passeig de Pompeu Fabra, 21
25620 Tremp

Veure mapa / Ver mapa / Voir la carte

Inscripcions tancades / Inscripciones cerrades / Inscriptions fermées

Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus

L’objectiu d’aquest acte és presentar les eines implementades en el marc de quatre projectes transfronterers (Espanya, França, Andorra) i debatre diferents aspectes relacionats amb la integració dels resultats, tant des del punt de vista tècnic com de gestió i de difusió i coordinació amb els usuaris finals. L’acte està dirigit a representants dels serveis implicats en la gestió de riscos geològics dels Pirineus i en l'exploració de recursos energètics, així com a empreses i institucions interessades en el desenvolupament de l'energia geotèrmica a la regió i també al públic en general i als mitjans de comunicació.

Els 4 projectes són:

 1. POCRISC (Per una Cultura Comuna del Risc Sísmic): Prevenció del risc sísmic i eines de suport a la gestió d’emergències sísmiques. Liderat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) Enllaç al lloc web del projecte POCRISC
 2. PIXIL (Pyrénées Imaging eXperience : an international network): Eines punteres multidisciplinars (geofísica-geologia-supercomputació) d’anàlisi del subsol per exploració geotèrmica. Liderat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC) Enllaç al lloc web del projecte PIXIL
 3. MOMPA (MOnitorització de Moviments del terreny i Protocols d’Actuació): Monitoreig de deformacions del terreny relacionades amb riscos geològics. Liderat pel Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTI) Enllaç al lloc web del projecte MOMPA
 4. PYRMOVE (Prevenció i gestió transfronterera del risc associat a esllavissades del terreny): Prevenció i gestió de risc d’esllavissades. Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Enllaç al lloc web del projecte PYRMOVE

El formulari d’inscripció estarà obert fins el dia 21 d’octubre. Per aquells que vulgueu assistir a l’acte en línia, rebreu l’enllaç en els dies previs a l’acte. Els interessats en assistir a l’acte presencial rebreu un correu confirmant que hi podeu assistir. Cal tenir en compte que l’acte presencial estarà subjecte a les limitacions que marquin les autoritats sanitàries en motiu de la pandèmia i les de la pròpia sala. En cas que l’acte presencial s’hagués de suspendre, l’ICGC no serà responsable en cap cas de les possibles despeses en què hagin incorregut els inscrits.

L'idioma de l'acte serà el castellà i hi haurà traducció simultània castellà-francès via streaming.


Comunidades más seguras y sostenibles. Experiencias de proyectos transfronterizos en los Pirineos

El objetivo de este acto es presentar las herramientas implementadas en el marco de cuatro proyectos transfronterizos (España, Francia, Andorra) y debatir diferentes aspectos relacionados con la integración de los resultados, tanto des del punto de vista técnico, como de gestión, y de difusión y coordinación con los usuarios finales. El acto está dirigido a representantes de los servicios implicados en la gestión de riesgos geológicos de los Pirineos y en la exploración de recursos energéticos, así como empresas e instituciones interesadas en el desarrollo de la energía geotérmica en la región y también al público en general y a los medios de comunicación.

Los cuatro proyectos son:

 1. POCRISC (Por una Cultura Común del Riesgo Sísmico): Prevención del riesgo sísmico y herramientas de apoyo a la gestión de emergencias sísmicas. Liderado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) Enlace al sitio web del proyecto POCRISC
 2. PIXIL (Pyrénées Imaging eXperience : an international network): Herramientas punteras multidisciplinares (geofísica-geología-supercomputación) de análisis del subsuelo para la exploración geotérmica. Liderado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) Enlace al sitio web del proyecto PIXIL
 3. MOMPA (MOnitorización de Movimientos del terreno y Protocolos de Actuación): Monitoreo de deformaciones del terreno relacionadas con riesgos geológicos. Liderado por el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Catalunya (CTTI) Enlace al sitio web del proyecto MOMPA
 4. PYRMOVE (Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos del terreno): Prevención y gestión del riesgo de deslizamientos. Liderado por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) Enlace al sitio web del proyecto PYRMOVE

El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el día 21 de octubre. Los interesados en seguir el acto en línea recibirán el enlace en los días previos. Aquellos interesados en asistir de manera presencial recibirán un correo confirmando que pueden acudir. Cabe tener en cuenta que el acto presencial estará sujeto a las limitaciones que marquen las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia y las de la propia sala. En caso de que el acto presencial tuviera que ser suspendido el ICGC no será responsable en ningún caso de los posibles gastos incursos por los inscritos.

El idioma del acto será el español y habrá traducción simultánea español-francés vía streaming.


Vers des communautés plus durables et plus sures. Partage des expériences de projets transfrontaliers dans les Pyrénées

L’objectif de cet événement est de présenter les outils mis en œuvre dans le cadre de quatre projets transfrontaliers (Espagne, France, Andorre) et de discuter différents aspects liés à la mise en œuvre des projets, tant du point de vue technique, de gestion, de diffusion et de coordination avec les utilisateurs finals. L’événement s’adresse aux représentants des services impliqués dans la gestion des risques géologiques dans les Pyrénées et l’exploration des ressources énergétiques, ainsi que des entreprises et des institutions intéressées par le développement de l’énergie géothermique dans la région et aussi le grand public et les moyens de communication.

Les quatre projets sont les suivants :

 1. POCRISC (Pour une Culture Commune du Risque Sismique) : Prévention du risque sismique et outils d’appui à la gestion des urgences sismiques. Dirigé par l’Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC) Lien au site web du projet POCRISC
 2. PIXIL (Pyrénées Imaging eXperience : an international network) : Outils de pointe pluridisciplinaires (géophysique-géologie-supercalcul) d’analyse du sous-sol pour l’exploration géothermique. Dirigé par le Barcelona Supercomputing Center (BSC) Lien au site web du projet PIXIL
 3. MOMPA (Monitorage des Mouvements du Terrain et Protocoles d’Action) : Monitorage des déformations du terrain liées aux risques géologiques. Dirigé par le Centre technologique des télécommunications de Catalogne (CTTI) Lien au site web du projet MOMPA
 4. PYRMOVE (Prévention et gestion transfrontalière des risques liés aux glissements de terrain) : Prévention et gestion des risques de glissements de terrain. Dirigé par l’Université polytechnique de Catalogne (UPC) Lien au site web du projet PYRMOVE

Le formulaire d’inscription restera ouvert jusqu’au 21 octobre. Les intéressés à suivre l’acte en ligne recevront un lien les jours avant. Ceux intéressés à assister de façon présentielle recevront un courrier qui leur confirmera leur autorisation à s’y rendre. Il faut considérer que l’acte présentiel sera soumis aux limitations des autorités sanitaires au sujet de la pandémie et à celles de la salle elle-même. Si l’événement présentiel devait être annulé l’ICGC ne sera en aucun cas responsable des possibles frais encourus par les inscrits.

La langue de l’acte sera l’espagnol avec la traduction simultanée au français via streaming.