• Imprimeix

Notícia 392 - Estudi de l'afectació de l'eruga peluda al massís del Montnegre a partir d'imatges de satèl·lit

20/2/20 14.15

L'ICGC ha elaborat el Mapa de detecció de les defoliacions produïdes per l'eruga peluda del suro (Lymantria dispar) als alzinars i sureres del massís de Montnegre, i zones circumdants, a partir d'imatges preses pel satèl·lit Sentinel 2 entre maig i juliol de 2019 i posteriorment tractades amb tècniques d'observació de la Terra.

A partir de les 7 imatges seleccionades i millorades en correccions atmosfèriques i topogràfiques, mitjançant el model digital del terreny de l'ICGC, es van calcular diferents índexs de vegetació amb els canals de major resolució espacial del Sentinel 2: índex de vegetació simple (SR), índex de vegetació normalitzat (NDVI), índex de vegetació ajustat al sòl (OSAVI) i índex de vegetació millorat (EVI).

El resultat d'aquest càlcul va ser que els índexs SR, NDVI i OSAVI tenen un rang dinàmic menor, on la vegetació sana queda ràpidament saturada en el senyal.

Així, doncs, d'acord amb aquest resultat i atesa l'experiència adquirida amb l'estudi sobre el decaïment forestal al Maresme (2015-2018), elaborat a partir de l'índex EVI, es decideix usar aquest índex per detectar els canvis de la massa forestal durant el període d'afectació de l'eruga peluda.

A partir d'aquesta cartografia elaborada per tècnics de l'ICGC i a partir de l'estudi dut a terme per tècnics de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA), s'ha determinat una extensió de l'afectació al voltant de les 1 500 ha.

Aquest document cartogràfic és fruit de l'encàrrec de la Diputació de Barcelona a l'ICGC a través del Programa de Restauració i Millora Forestal de l'OTPMIFDA.

Mostra, a la zona entre Sant Miquel de Vallmanya i la Serra de l'Avetar (Tordera), de les defoliacions produïdes per l'eruga peluda al massís de Montnegre representat sobre l'ortofoto infraroja 1:5 000 de l'ICGC.