• Imprimeix

Notícia 334 - Finalitzada la fase I de la campanya geofísica de l'Empordà

17/5/19 11.52

D'acord amb la llei de creació, l'ICGC elabora estudis geofísics per analitzar i difondre l'estructura del sòl i del subsòl del país amb la voluntat de conèixer la seva estructura geològica.

Un dels projectes que està duent a terme en aquest àmbit d'actuació és la caracterització del sistema geotèrmic profund de la conca neògena de l'Empordà. Per fer aquesta caracterització cal saber la fondària i la geometria dels materials del neogen i de l’estructura geològica del substrat rocós format per la Fm. Calcàries de Girona (Eocè).

Per aquest motiu, des de desembre de 2018 fins a març de 2019 l'ICGC ha portat a terme una campanya geofísica de mesures gravimètriques d'aquesta conca que ha consistit a mesurar la gravetat relativa en un total de 365 emplaçaments.

Actualment l'Institut treballa en la segona fase d'aquest estudi per completar les mesures de gravimetria amb altres tècniques d'exploració geofísica, com són els mètodes sísmics i electromagnètics. La combinació de les diferents tècniques d'exploració geofísica ajudarà a reduir les incerteses i millorar la interpretació del model geofísic.

El resultat d'aquest estudi serà clau per a la gestió dels recursos geològics del nostre territori i serà de gran utilitat per a aplicacions en el camp de la geotèrmia i dels riscos geològics destinats a l'enginyeria i al medi ambient. També serà útil per a complementar el coneixement de l'estructura geològica del subsòl de la conca neògena de l'Empordà.

El mètode gravimètric és una tècnica geofísica no destructiva que mesura les diferències relatives del camp gravitatori en emplaçaments concrets de la Terra. La interpretació d'aquestes variacions poden determinar la profunditat, la geometria i la densitat dels cossos i les estructures que les causen.

Localització de les mesures gravimètriques sobre el mapa geològic 1:250 000 de la conca neògena de l'Empordà. La línia negra encercla la zona d'estudi, els punts negres marquen els emplaçaments i el cercle vermell indica la posició de la base gravimètrica emprada en aquesta campanya (Sant Julià de Ramis).