• Imprimeix

Postprocés - Fitxers RINEX

Descàrrega de fitxers RINEX d'observació de les estacions GNSS de la xarxa CatNet

Sobre els fitxers RINEX

Des del servidor FTP de Geofons es poden descarregar fitxers RINEX diaris a 30 segons en la versió 3 (amb observables de les constel·lacions GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU), per a totes aquelles dates des del 5 de juny de 2017. Els fitxers RINEX diaris a 30 segons anteriors a aquesta data es poden descarregar en la versió 2, amb diferents observables en funció del moment i els equips instal·lats a cada estació.

En aquest mateix servidor FTP de Geofons, també es poden descarregar fitxers RINEX horaris a 1 segon, exclusivament en la versió 3 (amb observables de les constel·lacions GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU). Aquests fitxers estan disponibles, aproximadament, durant un any des de la seva data d'observació.

Les dades estan doblement comprimides: una primera compressió Hatanaka i una compressió final a format binari. Al directori rnxcmp de Geofons s'hi poden descarregar les eines per a la descompressió.

L'International GNSS Service publica la documentació amb els estàndards de les diferents versions del format RINEX, per a la seva consulta i referència.

Estructura general

Els fitxers ubicats a ftp://geofons.icgc.cat/rinex/ (versió 2) i a ftp://geofons.icgc.cat/rinex3/ (versió 3) s’organitzen segons l'estructura:

/Tipus/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/

On:

 • Tipus: Indica si els fitxers RINEX són diaris o horaris (‘diari_30s’ o ‘horari_1s’)
 • RefData.YY: Indica l’any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: any 2009 seria YY=09)
 • Month.MMM: Indica el mes en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (p.ex.: Month.Jul seria July)
 • Day.DD: Indica el dia en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 3

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura:

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/XXXXMRCCC_S_YYYYDDDHHMM_PPU_DDU_TT.FFF.CCC

On:

 • XXXXMRCCC: Nom (XXXX), número del monument (M), número del receptor (R) i codi ISO de país (CCC).
 • S: Font de les dades (receptor, stream o desconegut) per la generació de les observacions.
 • YYYYDDDHHMM: Inici de les dades contingudes al fitxer (YYYY: any; DDD; dia de l'any; HH: hora; MM: minut).
 • PPU: Període nominal (PP) i unitats (U) (minuts, hores, dies, anys o no especificat) de les dades del fitxer.
 • DDU: Interval de registre (DD) i unitats (U) (hertzs, minuts, hores dies, anys o no especificat) de les dades del fitxer.
 • TT: Tipus de dades contingudes al fitxer (GPS, GLONASS, GALILEO, Mixed, Navigation…).
 • FFF: Format del fitxer (RINEX: rnx, Hatanaka: crx…).
 • CCC: Compressió del fitxer (gz…).

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar des del directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per cada estació.

Nomenclatura dels fitxers RINEX versió 2

La ubicació i nomenclatura dels fitxers es realitza segons l'estructura:

/RefData.YY/Month.MMM/Day.DD/SSSSDDDX.YYT.Z

On:

 • SSSS: Identificador de l'estació de la xarxa CatNet.
 • DDD: Dia de l'any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX (per a la conversió es pot emprar l'eina 'Timesys').
 • X: Per als fitxers diaris a 30 segons, aquest caràcter pren el valor '0'. Per als fitxers horaris a 1 segon, aquest caràcter pren un valor entre 'A' i 'X', en acord a l'hora del dia (A: 0:00; B: 1:00, C: 2:00 ... W: 22:00; X: 23:00).
 • YY: Any en què es van enregistrar les dades del fitxer RINEX.
 • T: Indica si el fitxer és d’observacions (RINEX: 'o', Hatanaka: 'd'), d’efemèrides GPS ('n') o d’efemèrides GLONASS ('g').
 • Z: Indica que és un fitxer amb compressió binària.

Nota: Els fitxers de navegació es poden descarregar des del directori de fitxers diaris. Hi ha tants fitxers com constel·lacions seguides per cada estació.

Fitxers horaris d'1 segon (RINEX 3)

Amb observables GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 3)

Amb observables GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU

Fitxers diaris de 30 segons (RINEX 2)

Amb diferents observables en funció del moment i els equips instal·lats a cada estació