• Imprimeix

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya

La Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya constitueix el Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya.

 

Característiques del servei

  • Versió: v1
  • Escala òptima de treball: 1:5.000
  • Data de la informació: 2018
  • Descripció: Topografia territorial de tot Catalunya organitzada per capes
  • Format de descàrrega: GeoPackage amb estils i projecte per defecte incorporats per a QGIS
Dades

Descàrrega en format geopackage [ZIP; 4,4, GB]

Documentació

Manual d’ús i especificacions tècniques [PDF; 2,6 MB]

Metadades

Dates, especificacions i altres informacions

Capes disponibles

Relleu

Inclou elements que permeten caracteritzar el relleu: cotes puntuals, corbes de nivell, talussos, terraplens, desmunts, entre d’altres.

Hidrografia

Inclou diferents elements hidrogràfics, tant naturals (rius,  rambles,  línia  de costa,...) com artificials (embassaments, canals de rec, piscines, ...). 

Transports

Inclou els elements de les diferents xarxes que conformen la xarxa de transports: viària, ferroviària, portuària, aeroportuària i per cable. La xarxa viària té els atributs necessaris per a la seva categorització.

Construccions

Inclou diferents tipus de construccions artificials (edificis,  muralles, torres elèctriques, dipòsits, illes urbanes, ...), sempre que aquestes no s’incloguin la capa temàtica de transports.

Cobertes del sòl

Inclou les cobertes del sòl naturals (rocam, platja, bosc, ...) i artificials (mines obertes, abocadors, ...). 

Noms geogràfics

Inclou els textos amb els noms de lloc. Els  elements estan classificats geogràficament a partir d’una codificació que identifica els elements geogràfics designats, i tipològicament en els tipus i cossos de lletra recomanats per la seva representació amb la finalitat de facilitar la lectura i interpretació de la cartografia. La geometria correspon a la línia sobre la qual se situa el text.

  

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya (plaça imperial Tarraco)

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya (plaça imperial Tarraco)

Aquesta organització de la informació facilita un ús àgil i versàtil de les dades, ja que permet treballar amb tota la informació alhora, o bé fer seleccions per capes d’informació o per àmbits territorials, així com canvis en la simbolització.

Per tal de garantir un ús el més generalitzat possible, aquesta primera versió es distribueix en un format explotable des de programari lliure: Geopackage (https://www.geopackage.org/).

El fitxer conté dades vector organitzades en les diferents capes temàtiques, així com taules de metadades i descripcions dels valors dels atributs.

El mateix arxiu incorpora un projecte SIG i una estilització per al programari lliure QGIS. Aquesta primera distribució està preparada per a treballar a escales properes a 1:5.000.