• Imprimeix

Àrees de poblament v2

Àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades: conté 5490 polígons, a partir del Nomenclàtor de l’Idescat i Mapa topogràfic 1:25.000

L’ICGC defineix “Àrees de poblament” com la delimitació de les àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades.

La denominació “àrees de poblament” ha estat expressament assignada per l’ICGC per a diferenciar-la de les entitats de població de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) atès que la fita del projecte és més àmplia i abastarà els altres tipus d’assentaments que consten a la Base de noms geogràfics de Catalunya de l’ICGC.

A la versió 2 les àrees de poblament parteixen, en primer lloc, de les àrees de les versió 1 (entitats del Nomenclàtor estadístic d’entitats de població de Catalunya de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), basat en el de l’INE); en segon lloc, també de les entitats de població que consten en el Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000.

La versió 2 afegeix, a més, les dades de població de l’any 2020 (homes, dones i totals) de només les entitats del Nomenclàtor Idescat/INE.

El Nomenclàtor conté les entitats de població de cada municipi establertes pels mateixos ajuntaments, pel que tenen caràcter oficial: el municipi és qui té la competència per a decidir quines són les entitats de població del seu terme municipal.

Les entitats hi estan codificades a partir del codi INE de municipi i dels diferents nivells que té definits, i que són els següents: municipi, entitat col·lectiva de població, entitat singular de població, nucli de població, disseminat. La informació sobre el Nomenclàtor es pot consultar a: https://www.idescat.cat/codis/.

 

Característiques principals

  • Contingut: 5490 polígons d'àrees de poblament.
  • Versió: 2 (maig 2022).

 

Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

NOTA

Aquesta delimitació no té caràcter oficial
Àrees de poblament v2

Descarrega en format SHP [ZIP, 22 MB]

Àrees de poblament v1

Consulta i descarrega de dades

Àmbit territorial

L'àmbit territorial compren tots els municipis de Catalunya.

Els límits municipals no estan inclosos en aquest projecte. Es poden consultar i descarregar als enllaços següents:

 

Mètode i fonts

La delimitació dels polígons d’àrea de poblament s’obté per fotointerpretació d’ortoimatges, complementada amb altra cartografia i documentació oficial. Cada polígon engloba l’àrea edificada que té un mínim de morfologia urbana; el polígon es circumscriu al màxim possible a l’espai edificat que es fotointerpreta i s’adequa a la cartografia topogràfica 1:5 000.

A partir de les entitats i codis al Nomenclàtor i de les entitats del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 s’han definit 5490 polígons d’àrees de poblament:

  • S’ha mantingut la informació recollida a la versió 1 de les Àrees de poblament, que havia localitzat sobre la cartografia i la toponímia de l’ICGC, les entitats amb les coordenades que consten al Nomenclátor de municipios y entidades de población de l’Instituto Geográfico Nacional, basat en el de l’INE, i s’hi han fet les correccions adients.
  • S’han exclòs, com a la versió 1, les repeticions que farien referència al mateix polígon, per exemple, alhora com a entitat singular i amb els nivells de nucli i disseminat, així com les entitats no localitzades (coordenades errònies i nom no localitzat) i les entitats sense àrea definible (runes, fora de servei, submergit, no discriminable...). Així, de les 11004 etiquetes del Nomenclàtor amb coordenades s’ha passat a 4281 entitats.
  • A la versió 2 s’han localitzat i afegit 1209 noves entitats de població que consten en el Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000.

 

Atributs dels polígons

Cada polígon de la versió 2 d’Àrees de poblament de l'ICGC (AP-ICGC) conté els atributs següents:

 

Atribut

Descripció / Opció

NOM

nom d’entitat

CATEGORIA

categoria de l’entitat

INE_CODI

codi INE del municipi a què pertany

INE_MUNI

codi INE de l’entitat municipi (només quan és cap de municipi)

HOMES_MUNI

població INE 2020 del municipi: homes

DONES_MUNI

població INE 2020 del municipi: dones

TOTAL_MUNI

població INE 2020 del municipi: total

INE_NUCLI

codi INE de nucli

HOMES_NUCL

població INE 2020 de l’entitat nucli: homes

DONES_ NUCL

població INE 2020 de l’entitat nucli: dones

TOTAL_ NUCL

població INE 2020 de l’entitat nucli: total

INE_ENTSIN

codi INE d’entitat singular

HOMES_ ENTS

població INE 2020 de l’entitat singular: homes

DONES_ ENTS

població INE 2020 de l’entitat singular: dones

TOTAL_ ENTS

població INE 2020 de l’entitat singular: total

INE_ENTCOL 

codi INE d’entitat col·lectiva

HOMES_ENTC

població INE 2020 de l’entitat col·lectiva: homes

DONES_ENTC

població INE 2020 de l’entitat col·lectiva: dones

TOTAL_ENTC

població INE 2020 de l’entitat col·lectiva: total

INE_DISSEM

codi INE de disseminat

HOMES_DISS

població INE 2020 de l’entitat disseminat: homes

DONES_ DISS

població INE 2020 de l’entitat disseminat: dones

TOTAL_ DISS

població INE 2020 de l’entitat disseminat: total

CODIMUNI

codi Idescat* del municipi a què pertany l’entitat

NOMMUNI

nom de municipi a què pertany l’entitat

CAPMUNI

nom del cap de municipi a què pertany l‘entitat

CODICOMAR

codi de comarca a què pertany l’entitat

NOMCOMAR

nom de comarca a què pertany l’entitat

CAPCOMAR

nom del cap de la comarca a què pertany l’entitat

CODIVEGUE

codi de vegueria a què pertany l’entitat

NOMVEGUE

nom de vegueria a què pertany l’entitat

CAPVEGUE

nom del cap de vegueria a què pertany l‘entitat

CODIPROV

codi de província a què pertany l’entitat

NOMPROV

nom de província a què pertany l’entitat

CAPPROV

nom del cap de província a què pertany l’entitat

Codi Idescat*: ORDRE VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques (DOGC núm. 7151, de 29 de juny de 2016).