• Imprimeix

Àrees de poblament v1

Àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades: conté 4274 polígons, a partir de les entitats del Nomenclàtor de l’Idescat

L’ICGC defineix “Àrees de poblament” com la delimitació de les àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades.

La denominació “àrees de poblament” ha estat expressament assignada per l’ICGC per a diferenciar-la de les entitats de població de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) atès que la fita del projecte és més àmplia i abastarà els altres tipus d’assentaments que consten a la Base de noms geogràfics de Catalunya de l’ICGC.

A la versió 1 les àrees de poblament parteixen només de les entitats del Nomenclàtor estadístic d’entitats de població de Catalunya de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), basat en el de l’INE.

El Nomenclàtor conté les entitats de població de cada municipi establertes pels mateixos ajuntaments, pel que tenen caràcter oficial: el municipi és qui té la competència per a decidir quines són les entitats de població del seu terme municipal.

Les entitats hi estan codificades a partir del codi INE de municipi i dels diferents nivells que té definits, i que són els següents: municipi, entitat col·lectiva de població, entitat singular de població, nucli de població, disseminat. La informació sobre el Nomenclàtor es pot consultar a: https://www.idescat.cat/codis/

 

Característiques principals

  • Contingut: 4274 polígons d'àrees de poblament.
  • Versió: 1 (novembre 2021).

 

Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

NOTA

Aquesta delimitació no té caràcter oficial
Àrees de poblament v1

Descarrega en format SHP [ZIP, 17 MB]

Àrees de poblament v2

Consulta i descarrega de dades

Àmbit territorial

L'àmbit territorial compren tots els municipis de Catalunya.

Els límits municipals no estan inclosos en aquest projecte. Es poden consultar i descarregar als enllaços següents:

 

Mètode i fonts

La delimitació dels polígons d’àrea de poblament s’obté per fotointerpretació d’ortoimatges, complementada amb altra cartografia i documentació oficial. Cada polígon engloba l’àrea edificada que té un mínim de morfologia urbana; el polígon es circumscriu al màxim possible a l’espai edificat que es fotointerpreta i s’adequa a la cartografia topogràfica 1:5 000.

Cada àrea de poblament conserva la mateixa codificació de l’INE. Un mateix polígon d’àrea de poblament pot tenir vinculats diversos codis INE en funció dels diferents nivells i tipus d’entitats definits al Nomenclàtor de referència.

A partir de les entitats i codis al Nomenclàtor s’ha fet el següent:

  • S’han localitzat, sobre la cartografia i la toponímia de l’ICGC, les entitats amb les coordenades que consten al Nomenclátor de municipios y entidades de población de l’Instituto Geográfico Nacional, basat en el de l’INE. S’han fet les correccions adients.
  • S’han exclòs les repeticions que farien referència al mateix polígon, per exemple, alhora com a entitat singular i amb els nivells de nucli i disseminat, així com les entitats no localitzades (coordenades errònies i nom no localitzat) i les entitats sense àrea definible (runes, fora de servei, submergit, no discriminable...). Així, de les 11004 etiquetes del Nomenclàtor amb coordenades s’ha passat a 4547 entitats.

 

Atributs dels polígons

Cada polígon de la versió 1 d’Àrees de poblament de l'ICGC (AP-ICGC) conté els atributs següents:

 

Atribut

Descripció / Opció

NOM

nom d’entitat

CODIINE

codi INE del municipi a què pertany

INE_MUNI

codi INE de l’entitat municipi (només quan és cap de municipi)

INE_ENTCOL

codi INE d’entitat col·lectiva

INE_ENTSIN

codi INE d’entitat singular

INE_NUCLI

codi INE de nucli

INE_DISSEM

codi INE de disseminat

CATEGORIA

dues opcions: cap de municipi / poblament

CAPCOMACA

dues opcions: Si / No

CODIMUNI

codi Idescat* del municipi a què pertany l’entitat

MUNICIPI

nom de municipi a què pertany l’entitat

CODICOMAR

codi de comarca a què pertany l’entitat

COMARCA

nom de comarca a què pertany l’entitat

CODIPROV

codi de província a què pertany l’entitat

PROVINCIA

nom de província a què pertany l’entitat

Codi Idescat*: ORDRE VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques (DOGC núm. 7151, de 29 de juny de 2016).