• Imprimeix

Vocabulari de la llegenda d'unitats cartogràfiques i de símbols convencionals

Recull els termes geològics que consten a la llegenda de les unitats cartogràfiques i de símbols convencionals del Mapa geològic de Catalunya 1:50.000

El vocabulari de la llegenda d'unitats cartogràfiques i de símbols convencionals recull els termes geològics, o que s'utilitzen en un sentit concret en geologia, que consten a la llegenda de les unitats cartogràfiques i de símbols convencionals del Mapa geològic de Catalunya 1:50 000. Per a la seva composició s'han establert unes normes de redacció homogènies. Moltes definicions deriven directament dels diccionaris disponibles (vegeu la llista de fonts en aquesta pàgina) i d'altres han estat redactades expressament per a aquest treball, cercant sempre l'explicació més planera i entenedora. Les definicions han estat organitzades de manera que en primer lloc s'indica a què es refereix cada mot o expressió: roca, fòssil, mineral, dipòsit, estructura, etc.

Cada mot s'ha classificat atenent a conceptes geològics indicats amb les abreviatures recollides més avall. A partir d'aquesta classificació hom ha procurat redactar les definicions amb uns criteris i continguts comuns per a cada grup, és a dir, no s'utilitza un vocabulari adreçat exclusivament al món científic, sinó que consisteix a explicar els mots de manera bàsica i comprensible. En aquesta versió la descripció del mot se’n fa en català i s'afegeix l'equivalent en castellà i en anglès.


Vocabulari de la llegenda d'unitats cartogràfiques i de símbols convencionals


Abreviacions

Tipus de mot

Contingut geològic

Fonts consultades

Abr: abreviatura
Adj: adjectiu
Adj F: adjectiu femení
Adj M: adjectiu masculí
NF: nom femení
NM: nom masculí
Pl: plural
Pref: prefix
Suf: sufix
Verb: verb
Ant: antònim
Sin: sinònim
Equiv: equivalent
EN: english
ES: español

Amb.: ambient
Carst.: carst
Color: color
Comp.: component
Comp./Roca: component/roca
Cont.: contacte
Dip.: dipòsit
Edaf.: edafologia
Emp.: emplaçament
Erosió: erosió
Est.: estructura
Estra.: estratigrafia
Evap.: evaporita
Fluv.: fluvial
Foram.: foraminífer
Foss.: fòssil
Geom.: geomorfologia
Glac.: glacial
Hidrot.: hidrotermal
Igni: igni
Igni/Met.: igni/metamòrfic
Intr.: intrusiu
Intr./Met.: intrusiu/metamòrfic
Intr./Volc.: intrusiu/volcànic
Lito.: litologia
Lito./Petro.: litologia/petrologia
Macro.: macrofòssil
Met.: metamorfisme
Micro.: microfòssil
Min.: mineral
Morf.: morfologia
Petro.: petrologia
Proc.: procés
Quim.: quimisme
Roca: roca
Sed.: sediment
Sed./Igni: sedimentari/igni
Sed./Volc: sedimentari/volcànic
Tect.: tectònica
Text.: textura
Volc.: volcànic
Volc./Sed.: volcànic/sedimentari

BGS: British Geological Survey.
DdG: Diccionari de geologia. Riba, 1997.
DIEC: Diccionari de la llengua catalana. IEC, 2007.
GG: Glossary of Geology. Neuendorf et al., 2005.
IGC: Institut Geològic de Catalunya.
LGEF: La gran enciclopedia de los fósiles.Turek et al., 1988.
LIDG: Longman Illustrated Dictionary of Geology. Watt, 1982.
LR: Les roques, introducció a la petrologia. Inglès et al., 1986.
MCYL: La minería en Castilla y León. SIEMCALSA, 2007.
PDG: Penguin Dictionary of Geology. Kearey, 1996.
PGI: Procesos geológicos internos. Anguita i Moreno, 1991.
USGS: United States Geological Survey.
Mod: Modificat.