• Imprimeix

Roques sedimentàries

Les roques sedimentàries són les formades per l'acumulació de materials o partícules, per precipitació química o pel creixement d'organismes, en condicions subaèries o subaquàtiques marines o lacustres: els sediments. Generalment es dipositen en capes horitzontals: els estrats. A mesura que s'enterren, els sediments encara no consolidats es compacten pel pes dels dipòsits suprajacents i es transformen en roques per cimentació. Aquest procés s'anomena litificació. La cimentació té lloc per la precipitació dels minerals dissolts en els fluids que ocupen els intersticis dels sediments, omplint els espais entre les partícules i travant-les. Els sediments contenen sovint restes d'organismes, que esdevindran fòssils en les roques sedimentàries.

Les roques sedimentàries es classifiquen atenent al procés que les ha originades i a llur composició. Els principals grups són les roques detrítiques, les carbonàtiques i les evaporítiques.

Les roques detrítiques es formen pel transport, l'acumulació i la cimentació de partícules sòlides derivades de la disgregació i la meteorització de roques preexistents. Es classifiquen per la mida i la morfologia dels grans; les més comunes són, de major a menor mida de gra, els conglomerats i les bretxes, els gresos, les limolites i les argil·lites; les lutites són formades per argiles i llims. Altres criteris de classificació són la composició de les partícules, la textura o el tipus de ciment.

Les roques formades per creixement d'organismes són majoritàriament carbonàtiques. Cal diferenciar les bioconstruccions esculloses d'aquelles roques en què el carbonat és en forma de fang, de grans i partícules o conquilles d'organismes; totes aquestes tenen característiques comunes amb les roques detrítiques i tot sovint hi són associades.

Les roques formades per precipitació química són el resultat de la cristal·lització d'elements químics que es troben dissolts en l'aigua de la mar o dels llacs. Es classifiquen per llur composició mineralògica. Els grups més rellevants són les evaporites, les sals i els guixos, i els carbonats. Aquests darrers tenen una classificació pròpia en la qual es dóna preferència a la composició mineralògica (calcita, dolomita) i sobretot a les textures d'aquestes roques, especialment la mida de gra i el tipus de components que les formen.

La classificació no és rígida, atès que hi ha nombroses roques o associacions litològiques que són el resultat de la intersecció de dos o de tots aquests tipus.