• Imprimeix

Guia del Butlletí de Perill d'Allaus Gràfic

La temporada 2008-2009, a més del butlletí de perill d'allaus en format de text, l'Institut Geològic de Catalunya inicia una nova etapa emetent un butlletí de perill d'allaus gràfic (BPAG) conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest butlletí se sintetitzen, amb icones, els principals continguts del butlletí de perill d'allaus escrit.

L'objectiu fonamental és fer un butlletí més visual i entenedor a partir d'una distribució jerarquitzada dels continguts en format gràfic. En aquest sentit, les icones han estat pensades per ajudar l'usuari a entendre i retenir la informació. Tanmateix, la jerarquització permet a l'usuari accedir gradualment a informació més detallada.

El BPAG consta dels apartats següents:

 • Informació d'allaus bàsica per a tot el Pirineu de Catalunya: Mapa general del Pirineu de Catalunya on s'indica el grau de perill amb una icona i el grau corresponent de l'escala europea de perill d'allaus, i un color de fons sobre el mapa que coincideix amb el color de grau de perill. Clicant sobre aquest mapa accedirem a la informació detallada de cadascuna de les zones nivoclimàtiques.
 • Informació de perill d'allaus del Pirineu occidental o oriental (segons s'hagi escollit): Mapa esquemàtic amb la icona i grau de perill corresponent.
 • Informació bàsica del perill d'allaus de les zones nivoclimàtiques:
  • Grau de perill de la zona.
  • Frase resum del perill d'allaus.
  • Distribució del mantell nival en orientacions nord i sud. Amb aquesta icona s'indiquen les cotes a partir de les quals el mantell és continu o discontinu per a les orientacions abans esmentades.
 • Informació detallada del perill d'allaus de les zones nivoclimàtiques:
  • Perill d'allaus de neu recent i de placa. En  aquest apartat s'hi representen la mida prevista de l'allau, la localització més probable atenent a la cota i a l'orientació, la sobrecàrrega necessària (feble o forta) per provocar-lo o si pot caure de forma natural, la probabilitat de desencadenament i la tendència per a les properes 48 hores.
  • Perill d'allaus de fusió. En  aquest apartat s'hi representen la mida prevista de l'allau, la localització més probable atenent a la cota i a l'orientació, la franja horària en què és més probable, la probabilitat de caiguda i la tendència per a les properes 48 hores.
 • Informació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya per a cadascuna de les zones nivoclimàtiques a 24 hores. Les icones que representen la previsió meteorològica són les següents:
  • Estat del cel i precipitacions previstes.
  • Evolució de les temperatures màxima i mínima.
  • Direcció i velocitat del vent.