• Imprimeix

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Geoíndex - Allaus

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

El visualitzador Geoíndex Cartografia hidrogeològica permet la consulta de cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoíndex - Geotreballs

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte Life EBRO

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Consulta i descàrrega de prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani