• Imprimeix

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Fotografies de minerals

Imatges de detall de minerals de diferents mines i jaciments catalans amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Allaus

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoíndex - Geotreballs

Estat de progrés dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Col·lecció de monòlits

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte Life EBRO

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2021) i macrosísmics (880ac-2019)

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani

Geoíndex - Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya (XEGCat)

Monitoratge del recurs geotèrmic superficial