• Imprimeix

Atles sísmic de Catalunya

Aquest treball, publicat l'any 1999, constitueix el primer volum de l'Atles sísmic de Catalunya, el qual recull de manera exhaustiva en els diferents volums el coneixement sobre la sismicitat del territori, el context sismotectònic en el qual es genera i una avaluació de la perillositat sísmica i del risc que cal considerar tant per a la construcció sismoresistent com per a l'elaboració dels plans d'emergència en diferents àmbits.

Atles sísmic de Catalunya

Descarrega [PDF; 27 MB]

En aquest volum es presenta el catàleg de sismicitat, un recull de totes les dades actualment disponibles sobre els terratrèmols ocorreguts a Catalunya i zones veïnes que han estat percebuts per la població al llarg de la història. Per a la realització d'aquest catàleg s'han tingut en compte tots els treballs més significatius sobre el tema, i s'ha aconseguit una homogeneïtzació en la presentació de les informacions i una alta fiabilitat de contingut.

Les dades sísmiques es presenten de diferents maneres, per així cobrir les necessitats diverses dels lectors: mapes de sismicitat dels terratrèmols més importants per a diferents èpoques, permeten una visió ràpida de la distribució territorial i de la importància dels diferents terratrèmols; una llista dels epicentres del conjunt dels terratrèmols i 917 fitxes individuals.

En aquesta pàgina web es presenta un extracte de l'Atles sísmic de Catalunya amb els mapes més significatius i la llista dels epicentres del conjunt dels terratrèmols.

 

Mapes d'epicentres

Mapa 1: Epicentres dels terratrèmols que han causat danys

Epicentres de tots els sismes coneguts que han causat danys a la regió considerada al llarg de la història fins avui amb Io >= VII.
Els epicentres són representats amb símbols diferents segons la precisió de la seva determinació (Qe).
Les grandàries dels símbols estan en relació amb el valor d'intensitat epicentral (Io). Quan aquesta és definida per dos valors (ex. VIII-IX) la grandària del símbol correspon al valor inferior (ex. VIII). 
Per als sismes d'intensitat epicentral Io >= VIII s'indica l'any del terratrèmol.


Mapa 2: Epicentres dels terratrèmols del segle XX percebuts fortament per la població

Els epicentres representats corresponen a tots els terratrèmols del segle XX que han estat percebuts fortament per la població almenys amb una intensitat epicentral (Io) superior o igual a V.

Els epicentres són representats amb símbols diferents segons la precisió de la seva determinació (Qe).

Les grandàries dels símbols estan en relació amb el valor d'intensitat epicentral (Io). Quan aquesta és definida per dos valors (ex. V-VI) la grandària del símbol correspon al valor inferior (ex. V).


Mapa 3: Epicentres de tots els terratrèmols considerats en el catàleg de sismicitat

S'han representat els epicentres de tots els terratrèmols considerats en el catàleg, fins i tot els que tenen un epicentre arbitrari i els que no tenen intensitat assignada.

Els epicentres són representats en símbols diferents segons la precisió de la seva determinació (Qe).

Les grandàries dels símbols estan en relació amb el valor d'intensitat epicentral (Io). Quan aquesta és definida per dos valors (ex. V-VI) la grandària del símbol correspon al valor inferior (ex. V).

S'indiquen amb una creu (x) els epicentres dels terratrèmols percebuts per als quals no ha estat possible assignar una intensitat.


Taula d'epicentres macrosísmics

Fragment de la taula inclosa a l'Atles

Fragment de la taula inclosa a l'Atles.

Per a cada sisme considerat, es presenten els paràmetres següents:

 • Codi de la identificació del sisme a la base de dades (Codi). És un número de referència intern que identifica el sisme.
 • Data i hora del sisme (DataHora). En el cas de sismes antics, només hi ha una indicació poc precisa de la data.
 • Coordenades de l'epicentre (LatitudLongitud). S'especifica la latitud i la longitud en graus, minuts i segons. Per dates anteriors a 1900 només s'indiquen graus i minuts.
 • Qualitat de l'epicentre (QE). Es donen els valors de 0 a 3 segons el criteri:
  • 0. Hi ha prou informació macrosísmica per localitzar l'epicentre amb precisió. La precisió és de pocs Km o es tracta de la determinació instrumental per sismes recents.
  • 1. Es disposa d'informació per localitzar l'epicentre de forma aproximada. Aquesta precisió pot ser 10-20 Km.
  • 2. Degut a la poca informació macrosísmica, es situa l'epicentre de forma poc precisa. La precisió és de desenes de Km.
  • 3. Es disposa d'informació procedent d'una única localitat o regió. Es fixa l'epicentre de forma arbitrària.
 • Tipus d'esdeveniment (Tipus d'event). Es fa servir aquest camp per indicar els esdeveniments falsos o dubtosos.
 • Relació. S'indica si el sisme és una rèplica (R) o premonitori (P) d'un altre de principal.
 • N3. Indica, per un número identificador, la sèrie sísmica que pertany al terratrèmol.
 • Intensitat epicentral (Io). És la deduïda de la màxima percebuda coneguda, o bé la proporcionada per la font considerada.
 • Intensitat màxima percebuda (Ix). Només hi apareix si és diferent de l'epicentral, per exemple en el cas de sismes situats en el mar o per considerar efectes locals.
 • Qualitat assignada al valor de la intensitat(QI). El valor 1 indica millor precisió que el valor 2. No hi ha cap valor quan la intensitat no ha estat revisada, és desconeguda o es tracta d'un sisme fals o dubtós. Per als sismes del catàleg SIRENE s'ha establert una equivalència (1 per a la qualitat A i 2 per a les B i C).
 • Nombre d'observacions macrosísmiques (OM). Correspon al nombre de localitats per a les quals es disposa d'informació macrosísmica.
 • Lloc de la zona epicentral (Regió). Es dóna un nom característic per a la regió epicentral que pot coincidir amb el d'una localitat, una comarca o una regió natural.
 • Referència principal. Correspon a un dels catàlegs IGN, FONT, SURO, SIRENE o SGC d'on s'ha obtingut la informació.