• Imprimeix

RECIPE

Revisar i proporcionar noves eines i recomanacions a Protecció Civil que millorin l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències

RECIPE és un projecte Europeu dins de la Direcció General de Protecció Civil (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid – DG- ECHO), que es centra en la millora de la integració dels requisits de protecció civil dins de la fase de resposta als diferents perills naturals que afecten Europa.

L'objectiu és revisar i proporcionar noves eines pràctiques i recomanacions a Protecció Civil que facilitin la millora de l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències. Per portar-ho a terme es revisaran els patrons i els escenaris d'alta perillositat, s'analitzarà la seva relació amb el canvi climàtic i s'elaboraran nous procediments a seguir en cas d'allaus. També es posaran a prova, a través d'estudis de casos, els enfocaments integrats que connecten les necessitats operatives de resposta i de protecció civil amb les etapes de prevenció dins les estratègies de gestió del risc.

D'altra banda, es consideraran els principals riscos que interaccionen entre ells i que afecten les zones de muntanya d'Europa: incendis forestals i el seu impacte en la població de zones urbanes silvestres, inundacions, lliscaments de terra i allaus de neu; també es tindran en compte els diferents contextos regionals del sud d'Europa i Europa central.


Allau al Pirineu català

RECIPE a un cop d’ull

 • Títol: REinforcing CIvil Protection and Emergency management capabilities into risk planning process (RECIPE)
 • Pressupost: 703.108,77 euros
 • Finançament DG-ECHO: 597.642,45 euros (85% del cost)
 • Data d’inici: 01/01/2020
 • Data prevista de finalització: 30/11/2021
 • Consorci: 8 socis de 5 països
  Espanya-Catalunya: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa
  Alemanya: Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg (FVA)
  Àustria: Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape (BFW)
  Itàlia: Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA
  Portugal: Instituto Superior de Agronomia (ISA)
 • Coordinació: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
 • Web: en construcció
 • Programa: Projecte finançat per la UE

 

Resultats previstos

 • En cada lloc pilot, es definiran denominadors comuns metodològics per permetre un enfoc comparable, però flexible, i realitzar un procés d'intercanvi de coneixements de les lliçons apreses.
 • En els casos pràctics, es desenvoluparan eines pràctiques específiques adaptades al lloc, com ara protocols, aplicacions de gestió de dades o directrius operatives per millorar les capacitats regionals de protecció civil i la gestió d'emergències.
 • Aprofitant els diversos representants de riscos i contextos regionals, al final del projecte es lliuraran prototips i recomanacions transferibles a nivell europeu.

Accions Tècniques del Projecte

Acció 1 - Gestió i coordinació

L’objectiu és garantir la correcta coordinació i gestió del projecte mitjançant la promoció d’una comunicació fluïda, regular i eficient entre els socis per assegurar el compliment de totes les tasques i objectius d’acord amb el cronograma establert. En aquesta fase es proveirà d’informació rellevant, plantilles i estàndards comuns a tots els integrants del projecte, a través de kick off Meeting i workshops de posta en comú.

Acció 2 - Emmarcar els requisits de protecció civil per a la gestió integrada multi-risc

Definició d’un marc comú d’avaluació de riscos que sigui capaç d’integrar les interaccions entre els diferents riscos d’acord amb els requeriments de  protecció civil, de la  gestió d’emergències i de la planificació.  Es definirà una línia estratègica comuna pel que fa a les metodologies dirigida a la prevenció i a la preparació de la resposta sota criteris de cost-eficiència. També es realitzarà una enquesta sobre les llacunes operatives i els assoliments per millorar les capacitats de resposta en l'avaluació i la planificació del risc.

Acció 3 - Impactes de les projeccions del canvi climàtic en la gestió de riscos multi-risc

L’objectiu d’aquesta acció és revisar els requisits de gestió d’emergències per fer front a situacions de risc inesperades o noves que planteja el canvi climàtic, i com encaixar-les en el procés d’avaluació i planificació de riscos.

Acció 4 - Guies i eines de recolzament a la decisió per a integrar escenaris climàtics en l’avaluació i planificació de riscos

Desenvolupar pautes i eines de suport per a incorporar les projeccions del canvi climàtic en l’avaluació dels riscos i la planificació dels perills naturals, i proporcionar informació i recursos valuosos que poden ajudar en la presa de decisions.

Acció 5 - Publicitat i transferència de resultats del projecte

Garantir una comunicació, transferència i difusió eficient, coherent, harmonitzada i àmplia de les activitats i resultats del projecte, a escala local, regional, nacional i europea.

Tasques de l’ICGC

 • L'ICGC, dins de l'àmbit de la predicció d'allaus, treballa per millorar la plataforma d'informació del perill d'allaus per a situacions de perill fort (4) i molt fort (5), que són les que generen avisos a Protecció Civil.
 • Actualitzar els escenaris de grans allaus al Pirineu de Catalunya en el marc de canvi climàtic, tot i fent un èmfasi especial a les zones vulnerables amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i la previsió de situacions de risc específics.
 • L’actualització dels escenaris de grans allaus es visualitzarà a partir d’una plataforma destinada a dotar de nova informació resumida i gràfica. Aquesta eina permetrà una millora en la resposta en cas de situacions de crisi com les viscudes recentment durant la temporada 2017-2018.
 • L’anàlisi realitzat en el projecte s’incorporarà dins el Pla de Protecció Civil Allaucat.