• Imprimeix

Hidrogeologia

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La Base de Dades del Sistema d’Informació del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat) és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

El visualitzador Geoíndex Cartografia hidrogeològica permet la consulta de cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani