• Imprimeix

WMS Geotèrmia superficial local

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?

Versió: 28/01/22

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031
  • Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, GIF, SVG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegend

Capes disponibles

Zona d'estudi

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Àmbit del projecte MUSE

ambit_girona_MUSE

--

--

Àrees urbanitzades

arees_urbanitzades

--

--

Xarxa d'estacions geotèrmiques

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Estacions geotèrmiques de la xarxa primària

xeg_girona_primaria

1:10.000

1:100.000

 

Estacions geotèrmiques de la xarxa secundària

xeg_girona_secundaria

1:10.000

1:100.000

 

Geologia i aqüífers

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Principals estructures geològiques

falles_principals

1:10.000

1:100.000

Profunditat nivell d'aigua (m)

profunditat_np

1:10.000

1:100.000

Isolínies del gruix dels aqüífers quaternaris (m)

isolin_gruix_qt

1:10.000

1:100.000

Gruix aqüífers quaternaris (m)

gruix_qt

1:10.000

1:100.000

Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m)

isolin_gruix_neog

1:10.000

1:100.000

Gruix aqüífer del Neogen de la Selva (m)

gruix_neog

1:10.000

1:100.000

Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona (m)

isolin_gruix_eoc_fmg

1:10.000

1:100.000

Gruix aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m)

gruix_eoc_fmg

1:10.000

1:100.000

Transmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d)

transmissivitat_qt

1:10.000

1:100.000

Transmissivitat del Neogen de la Selva  (m2/d)

transmissivitat_neog

1:10.000

1:100.000

Transmissivitat de les calcàries de Girona de l'Eocè (m2/d)

transmissivitat_eoc_fmg

1:10.000

1:100.000

Paràmetres tèrmics del subsol

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Dades de temperatura subsol a 18 m (ºC)

dades_temp_subsol_18m

1:10.000

1:100.000

Isolínies temperatura subsol a 18 m (ºC)

isolin_temp_subsol_18m

1:10.000

1:100.000

Temperatura mitjana subsol a 18 m (ºC)

temp_subsol_18m

1:10.000

1:100.000

Dades de temperatura subsol a 50 m (ºC)

dades_temp_subsol_50m

1:10.000

1:100.000

Isolínies temperatura subsol a 50 m (ºC)

isolin_temp_subsol_50m

1:10.000

1:100.000

Temperatura mitjana subsol a 50 m (ºC)

temp_subsol_50m

1:10.000

1:100.000

Conductivitat tèrmica equivalent (W/mK)

conductivitat_term_subsol

1:10.000

1:100.000

Capacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K)

capacitat_term_volum_subsol

1:10.000

1:100.000

Potencial geotèrmic

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Potencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any)

potencial_geotermic_CLS

1:10.000

1:100.000

 

Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW)

potencial_geotermic_OLS

1:10.000

1:100.000

 

Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiors

potencial_geotermic_OLS_100m

1:10.000

1:100.000

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=conductivitat_term_subsol&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=476664.232370691,4641653.11026076,487499.301070425,4650569.937199&WIDTH=723&HEIGHT=595

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=xeg_girona_primaria&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:4326&BBOX=41.9361261696092,2.76159827291131,42.0082251848218,2.8492076645058&WIDTH=723&HEIGHT=595