• Imprimeix

Energia geotèrmica

Energia geotèrmica: la calor terrestre com a recurs energètic

L'energia geotèrmica és el nom que rep l'energia que s'obté per mitjà de l'aprofitament de la calor terrestre.

Es considera una font energètica renovable, ja que la velocitat de refredament de la Terra és de 130 ºC cada 1.000 milions d'anys i, per tant, a escala humana és il·limitada.

L'energia geotèrmica és un recurs energètic renovable de molt baix impacte ambiental, present a tot el planeta, l'ús directe del qual -l'ús tèrmic- s'ha aprofitat de manera espontània durant tota la història. Els balnearis i els pous provençals en són un clar exemple.

L'aprofitament de l'energia geotèrmica està molt estès a d'altres països europeus; França i Alemanya la utilitzen per climatitzar.

L'energia calorífica de la Terra es pot utilitzar per obtenir electricitat en aquells indrets on els valors del gradient geotèrmic són elevats i l'aigua del subsol assoleix temperatures per sobre dels 100 ºC a fondàries que en fan rendible l'explotació. Cal tenir en compte que en regions on el gradient geotèrmic és normal, 3 ºC cada 100 m, s'ha de perforar fins a més de 4 km de profunditat per tal d'assolir temperatures suficients per poder generar electricitat. La tècnica més prometedora per produir energia elèctrica en aquest context és l'anomenada EGS (Enhanced Geothermal System), que genera jaciments d'alta temperatura.

L'aprofitament directe de la calor del subsol s'aplica principalment en processos industrials que requereixen aigua calenta, piscifactories, en climatització d'hivernacles i en climatització d'edificacions per mitjà d'una xarxa de calor per a tot un barri o ciutat. A data d'avui també s'aplica el terme «energia geotèrmica» a l'aprofitament energètic dels primers metres del subsol per a la climatització d'edificis, que s'obté mitjançant l'ús de bombes de calor geotèrmiques.