• Imprimeix

Referències d’interès

Llista de referència bibliogràfiques de treballs relacionats amb els minerals i la mineralogia en sentit ampli

Referències

 • Craig, J.R.; Vaughan, D.J. (1994). Ore microscopy and ore petrography (2a edició). Wiley, 448 p. 
  Tractat de referència per la caracterització de menes metàl·liques amb el microscòpia de llum reflectida.
 • Deer, W. A.; Howie, R. A.; Zussman, J. (2013). An introduction to the rock-forming minerals (3a edició). Mineralogical Society, 498 p. 
  Llibre que recull les característiques dels minerals principals formadors de roques.
 • Grup Mineralògic Català (2021). Mapa online amb la localització de mineralitzacions d’arreu del territori de Catalunya i àrees veïnes. Accessible a:  www.mineratlas.com [Darrera consulta 28/07/2022]. 
  Visor de mineralitzacions a Catalunya i els seus entorns.
 • Holland, T.J.B.; Powell, R. (2011). An improved and extended internally consistent thermodynamic dataset for phases of petrological interest, involving a new equation of state for solids. Journal of Metamorphic Geology, 29: 333-383. 
  Article de referència d’informació termodinàmica de les principals fases minerals.
 • ICGC (2010). Atles geològic de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut Geològic de Catalunya, 463 p. 
  Atles sobre la geologia de Catalunya amb informació molt diversa per la contextualització de minerals.
 • Iglésies, J. (2002). Pere Gil, S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya. Seguit de la transcripció del “Llibre primer de la historia cathalana en lo qual se tracta de historia o descripció natural, ço es de coses naturals de Cathaluña” (2a edició). Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans, 329 p. 
  Llibre amb informació històrica sobre els recursos minerals de Catalunya i els seus aprofitaments.
 • IMA (2021a). Base de dades online de propietats de minerals de la International Mineralogical Association. Accessible a: https://rruff.info/ima/ [Darrera consulta 10/05/2022]. 
  Base de dades de propietats de minerals.
 • IMA (2021b). Llista de les espècies minerals acceptades per la International Mineralogical Association. Accessible a: http://cnmnc.main.jp/ [Versió actualitzada de setembre de 2022]. 
  Llista de minerals catalogats per la International Mineralogical Association.
 • Mackenzie, W.S.; Adams, A.E.; Brodie, K.H. (2017). Rocks and minerals in thin section: a colour atlas. CRC Press, 243 p. 
  Llibre de referència per la caracterització petrogràfica de minerals.
 • Mata-Perelló, J.M. (1990). Els minerals de Catalunya. Arxiu de la Secció de Ciències 93, Institut d’Estudis Catalans, 441 p. 
  Llibre clàssic que recull un gran nombre de les principals mineralitzacions presents a Catalunya.
 • Melgarejo, J.C. (1997). Atles d'associacions minerals en làmina prima. Universitat de Barcelona – Fundació Folch, 1074 p. 
  Compendi molt extens de mineralogia i de caracterització de minerals amb làmina prima.
 • Nesse, W.D. (2003). Introduction to optical mineralogy. Oxford University Press, 370 p. 
  Tractat de referència de mineralogia òptica.
 • Nickel, E.H. (1995). The definition of a mineral. The Canadian Mineralogist, 33: 689–690. 
  Article de referència que tracta la definició del concepte mineral.
 • Nickel, E.H.; Grice, J.D. (1998). The IMA Commission on New Minerals and Mineral Names; procedures and guidelines on mineral nomenclature. The Canadian Mineralogist, 36: 913–926.
  Article de referència que tracta la nomenclatura de minerals.
 • Putnis, A. (1992). An introduction to mineral sciences. Cambridge University Press, 480 p.
  Tractat de referència de mineralogia.
 • Mills, S.J.; Hatert, F.; Nickel, E.; Ferraris, G. (2009). The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals. European Journal of Mineralogy, 21: 1073-1080. 
  Article de referència que tracta la classificació sistemàtica dels minerals.
 • Mindat (2021). Base de dades mineralògica online desenvolupada per mindat.org. Accessible a: https://www.mindat.org/ [Darrera consulta 20/10/2022]. 
  Base de dades de minerals online molt extensa.
 • Strunz, H.; Nickel, E.H. (2001). Strunz mineralogical tables. Schweizerbart, 869 p. 
  Tractat de classificació sistemàtica de minerals.
 • Whitney, D. L.; Evans, B.W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95: 185-187. 
  Article que tracta les abreviacions dels principals minerals formadors de roques.