• Imprimeix

WMS Seccions censals

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_bseccen/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Descarrega Seccions censals

Més informació i descàrrega de les seccions censals

Metadades dels WMS

Dates, especificacions i altres detalls

Capes disponibles

Es disposa dels contorns i els identificadors de les seccions censals en quatre colors diferents (blau, gris, verd i vermell) i per a cadascun dels anys disponibles (des del 2002). La nomenclatura utilitzada per a la descripció i el nom de les capes és la següent:

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Seccions censals de Catalunya a 1 de gener de <any> -contorns- (<color>)

<any>_<acrònim_color>_PC

1:100

il·limitat

Seccions censals de Catalunya a 1 de gener de <any> -identificadors- (<color>)

<any>_<acrònim_color>_TX

1:100

1:40.000

On es remarquen les parts variables segons la taula següent:

<color>

<acrònim_color>

blau

blau

gris

gris

verd

verd

vermell

verm

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_bseccen/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=2016_gris_PC,2016_gris_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=351175.731955897,4552068.01472663,354159.013516976,4555051.29628771&WIDTH=520&HEIGHT=520