• Imprimeix

WMS Base topogràfica 1:5.000

Aquest WMS deixarà de ser operatiu en breu, ja que va quedar substituït pel WMS del Referencial Topogràfic Territorial.

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles

Categoria

Tipus representació

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Altimetria

x

Talussos, marges (àrees)

02_ALTI_PA

1:500

1:7.500

x

Corbes de nivell senzilles o intercalades -continuïtat- (línies)

14_ALTI_LN

1:500

1:7.500

x

Corbes de nivell mestres -continuïtat- (línies)

15_ALTI_LN

1:500

1:7.500

o

Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies)

16_ALTI_LN

1:500

1:7.500

o

Corbes de nivell mestres (línies)

17_ALTI_LN

1:500

1:7.500

o

Talussos, marges (línies)

25_ALTI_LN

1:500

1:7.500

o

Cotes altimètriques (punts, textos)

42_ALTI_PNTX

1:500

1:7.500

o

Corbes de nivell mestres (textos)

43_ALTI_TX

1:500

1:7.500

Hidrografia

x

Masses d'aigua -continuïtat- (àrees)

09_HIDR_PA

1:500

1:7.500

o

Masses d'aigua (àrees)

10_HIDR_PA

1:500

1:7.500

o

Pous, recintes d'aigua (àrees)

13_HIDR_PA

1:500

1:7.500

x

Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies)

19_HIDR_LN

1:500

1:7.500

o

Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies)

20_HIDR_LN

1:500

1:7.500

x

Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies)

21_HIDR_LN

1:500

1:7.500

o

Eixos de la xarxa hidrogràfica (línies)

22_HIDR_LN

1:500

1:7.500

Poblament

o

Illes urbanitzades (àrees)

03_POBL_PA

1:500

1:7.500

o

Recintes (àrees)

04_POBL_PA

1:500

1:7.500

o

Camps d'esports, parterres, hivernacles, esculleres (àrees)

07_POBL_PA

1:500

1:7.500

x

Preses -continuïtat- (àrees)

11_POBL_PA

1:500

1:7.500

o

Edificacions, altres construccions (àrees)

12_POBL_PA

1:500

1:7.500

x

Conduccions -continuïtat- (línies)

26_POBL_LN

1:500

1:7.500

o

Conduccions (línies)

27_POBL_LN

1:500

1:7.500

x

Preses -continuïtat de contorns- (línies)

28_POBL_LN

1:500

1:7.500

o

Edificacions, altres construccions -contorns- (línies)

29_POBL_LN

1:500

1:7.500

o

Torres de suport de cables -no escalades-, xemeneies -símbol mínim- (punts)

30_POBL_PN

1:500

1:7.500

o

Túnels, ponts, passarel.les, peatges (línies)

38_POBL_LN

1:500

1:7.500

o

Línies elèctriques (línies)

39_POBL_LN

1:500

1:7.500

Punts referència

o

Punts de referència (punts, textos)

41_PREF_PNTX

1:500

1:7.500

Toponímia

o

Topònims (textos)

40_TOPO_TX

1:500

1:7.500

Vegetació

x

Rambles inundables -continuïtat- (àrees)

05_VEGE_PA

1:500

1:7.500

o

Rambles inundables (àrees)

06_VEGE_PA

1:500

1:7.500

o

Elements de coberta del sòl (àrees)

08_VEGE_PA

1:500

1:7.500

x

Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies)

23_VEGE_LN

1:500

1:7.500

o

Parcel.les rústiques aparents, tallafocs (línies)

24_VEGE_LN

1:500

1:7.500

Víes comunicació

x

Ferrocarrils, altres sistemes de transport -continuïtat- (línies)

31_VIES_LN

1:500

1:7.500

o

Ferrocarrils, altres sistemes de transport (línies)

32_VIES_LN

1:500

1:7.500

x

Corriols -continuïtat- (línies)

33_VIES_LN

1:500

1:7.500

x

Eixos de vials -excepte corriols- (línies)

34_VIES_LN

1:500

1:7.500

o

Corriols (línies)

35_VIES_LN

1:500

1:7.500

x

Marges de vials -continuïtat- (línies)

36_VIES_LN

1:500

1:7.500

o

Marges de vials (línies)

37_VIES_LN

1:500

1:7.500

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=02_ALTI_PA,03_POBL_PA,04_POBL_PA,05_VEGE_PA,06_VEGE_PA,07_POBL_PA,08_VEGE_PA,09_HIDR_PA,10_HIDR_PA,11_POBL_PA,12_POBL_PA,13_HIDR_PA,14_ALTI_LN,15_ALTI_LN,16_ALTI_LN,17_ALTI_LN,19_HIDR_LN,20_HIDR_LN,21_HIDR_LN,22_HIDR_LN,23_VEGE_LN,24_VEGE_LN,25_ALTI_LN,26_POBL_LN,27_POBL_LN,28_POBL_LN,29_POBL_LN,30_POBL_PN,31_VIES_LN,32_VIES_LN,33_VIES_LN,34_VIES_LN,35_VIES_LN,36_VIES_LN,37_VIES_LN,38_POBL_LN,39_POBL_LN,40_TOPO_TX,41_PREF_PNTX,42_ALTI_PNTX,43_ALTI_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=426253,4581008,426753,4581508&WIDTH=500&HEIGHT=500

 

El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.

El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandarditzada del la base  o no, de la següent manera:

  • o: representació estandarditzada de la base
  • x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc)