• Imprimeix

WMS Base municipal

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wms/service?

Darrera actualització: 01/06/2020

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

min.

màx.

Representació del nivell jeràrquic

01_NIVJERARQUIC_LN

il·limitat

il·limitat

Representació del tipus de línia

02_TIPUSLINIA_LN

il·limitat

il·limitat

Municipis

10_MUNICIPI_PC

il·limitat

il·limitat

Comarques

20_COMARCA_PC

il·limitat

il·limitat

Províncies

30_PROVINCIA_PC

il·limitat

il·limitat

Caps de Municipis

40_CAP_PN

il·limitat

il·limitat

Noms de cap de municipi

50_NOMCAP_TX

1:250.000

il·limitat

Noms de municipi

60_NOMMUNICIPI_TX

1:250.000

il·limitat

Noms de comarca

70_NOMCOMARCA_TX

1:1.250.000

il·limitat

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=01_NIVJERARQUIC_LN,02_TIPUSLINIA_LN,40_CAP_PN,50_NOMCAP_TX,70_NOMCOMARCA_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=316472.440037592,4560827.00633191,358039.042291467,4603360.27375448&WIDTH=817&HEIGHT=836

Llegenda

La representació de les línies de límit de delimitació municipal es realitza de la manera següent:

Límit oficial

Línia de referència no oficial, replantejament de l'acta històrica

Línia de referència no oficial, sense mètrica

Límit municipal

Límit comarcal

Límit de comunitat autònoma

Límit estatal

On:

  • "Límit oficial": línies de terme que corresponen a municipis els quals ja tenen el seu mapa municipal considerat per la CDT, i línies de límit on la memòria dels treballs topogràfics ja ha estat treballada.
  • "Línia de referència no oficial, replantejament de l'acta històrica": es tracta de línies no oficials atès que no han completat el conjunt dels processos descrits al Decret 244/2007. Provenen dels replantejaments de les actes històriques treballats per l’ICGC.
  • "Línia de referència no oficial sense mètrica": es tracta de línies no oficials. Provenen de la Base municipal 1:50.000.