• Imprimeix

WMS Cartografia hidrogeològica

Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_mah250m/wms/service

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.

Capes disponibles

Nom Capa

Contingut

Rang d'escala

MAH250MAP_PA

Delimitació de les àrees hidrogeològiques

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MFP_PA

Formacions hidrogeològiques

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MLL_LN

Límits d’àrea hidrogeològica

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MNP_PA

Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic

1:200.000

1:10.000.000

MAH250MSP_PA

Delimitació de sectors hidrogeològics

1:200.000

1:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_mah250m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=MAH250MNP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=460099,4632980,528343,4702811&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

WMS Hidrogeologia

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms

Versió: 23/11/2021.

 

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031.
  • Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, GIF, SVG.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegend.

Punts d'aigua i paràmetres fisicoquímics. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Paràmetres fisicoquímics de l'aigua

parametres_fisicoquimics

1:10.000

1:100.000

Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre

punts_aigua_pou

1:10.000

1:100.000

Punts d’aigua tipus font i mina

punts_aigua_font

1:10.000

1:100.000

 

Piezometries i línies de flux. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Línies de flux d'aqüífers quaternaris

linies_flux_quaternaris

1:10.000

1:100.000

Piezometries d'aqüífers quaternaris

piezometries_quaternaris

1:10.000

1:100.000

Línies de flux d'aqüífers de basament

linies_flux_basament

1:10.000

1:100.000

Piezometries d'aqüífers de basament

piezometries_basament

1:10.000

1:100.000

 

Cartografia hidrogeològica contínua 25M d'unitats hidrogeològiques. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Rang de permeabilitat de les unitats quaternàries

permeabilitat_quaternaris

1:10.000

1:100.000

Tipus de porositat de les unitats quaternàries

porositat_quaternaris

1:10.000

1:100.000

Rang de permeabilitat de les unitats de basament

permeabilitat_basament

1:10.000

1:100.000

Tipus de porositat de les unitats de basament

porositat_basament

1:10.000

1:100.000

 

Cartografia hidrogeològica contínua 25M d'aqüífers. Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

Delimitació d’aqüífers quaternaris profunds

aquifers_quaternaris_profunds

1:10.000

1:100.000

Delimitació d’aqüífers quaternaris superficials

aquifers_quaternaris_superficials

1:10.000

1:100.000

Delimitació d’aqüífers de basament

aquifers_basament

1:10.000

1:100.000

 

Exemples de peticions de servei

Descripció del servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms

Mapa

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=porositat_quaternaris&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436

Llegenda

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=punts_aigua_font

Informació d'element

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=aquifers_basament&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=text/html&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436&QUERY_LAYERS=aquifers_basament&X=270&Y=248