• Imprimeix

Zona afectada

L’operació “buffer” permet calcular remotament els polígons generats a partir d’unes geometries especificades per l’usuari i aplicant uns àmbits d’afectació al voltant, també especificats per l’usuari.

La següent figura il·lustra la creació dels polígons (perímetre definit amb una línia continua de color blau) a partir d’uns polígons inicials.

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "buffer".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/buffer?f=json&unit=9036&unionResults=false&geodesic=false&geometries={"geometryType":"esriGeometryPoint","geometries":[{"x":418050,"y":4579838.333892822,"spatialReference":{"wkid":23031}}]}&inSR=23031&distances=5,10&outSR=23031&bufferSR=23031&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"geometries":[{"rings":[[[418050,4584838.3338928223],[418248.78257548466,4584834.3808789589],[418447.25083485857,4584822.5280878954],[418645.09095900954,4584802.7942613317],[418841.99012203608,4584775.2106025042],[419037.63698588975,4584739.8207268454],[419231.72219266451,4584696.680593024],[419423.93885375513,4584645.858414459],[419613.98303511116,4584587.4345514616],[419801.5542378191,4584521.5013841661],[419986.3558732532,4584448.1631664634],[420168.09573204262,4584367.5358611494],....,[418050,4589838.3338928223]]]}]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries de les quals es vol generar les zones afectades. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

inSR

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries a partir de les quals s’ha de calcular la zona afectada.

outSR

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries resultants de l’operació. Si no s’especifica, es pren per defecte l’indicat a inSR.

bufferSR

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure la zona afectada. Si no s’especifica, es pren per defecte l’indicat a inSR.

distances

Magnitud de les distàncies a les quals es vol calcular les àrees afectades per les geometries. En cas que s’indiqui més d’una, es crearan els polígons corresponents a cadascuna d’elles. La sintaxi d’aquest paràmetre és:

distances=<distance1>, <distance2>

unit

Unitat en la qual s’expressen les distàncies. Si no s’especifica, es pren per defecte el valor associat al sistema de referència indicat a bufferSR. Vegeu els valors possibles

unionResults

Si és igual a “true”, totes les geometries calculades utilitzant la mateixa distància s’uneixen en una d’única.

Valors vàlids: true | false

Valor per defecte: true

geodesic

Si les coordenades s’expressen en un sistema de coordenades geogràfic, aquest paràmetre ha de ser “true” per generar les zones afectades utilitzant distàncies geodèsiques i no projectades. El paràmetre “bufferSR” s’ignorarà si aquest és igual a “true”.

Valors vàlids: true | false

Valor per defecte: false

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació

Exemple d'utilització