• Imprimeix

Unió de geometries

L’operació “union” permet obtenir la geometria resultant d’aplicar la unió, seguint la teoria de conjunts, a partir de les geometries especificades per l’usuari. Totes les geometries d’entrada han de ser de la mateixa tipologia.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/union?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometries":[{"paths":[[[417500,4584975],[418200,4584975]]]},{"paths":[[[417800,4585975],[418200,4585975]]]}]}&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
 "geometryType": "esriGeometryPolyline",
 "geometry": {"paths": [
  [[417500,4584975],[418200,4584975]],[[417800,4585975],[418200,4585975]]
 ]}
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Geometries a unificar. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència associat a les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació